Abdul /عبدل

abdul

مسلمان خوب ام استہ بد ام. ايماندار ام استہ بے ايمان ام. عادل ام استہ ظالم ام. كيل ام استہ روست ام. خلاصہ قسم قسم استہ رنگ برنگ ، اولٹہ پولٹہ ،گڈ وَڈ.
اى گپ ره يگو قبول دره، يگو نہ مگہ عبدل اى گپا ره قبول نہ دره. اُو ايد قبول نمونہ کہ مسلمان بد، ظالم و بےايمان شده ميتنہ.
ہر چى کہ موگى مثال ميدى مگہ نہ، گوش نہ مونہ کہ نمونہ. آدم حيران موشہ کہ خدایا، اينا چرا اى قدر ساده استہ؟ چرا يگ ريزگگ گپ ره نموفامہ؟ خدا نخاستہ يگو اعصابى مشكل ام نہ دره. دو كلان كلان نورانى چما دره. کٹہ کٹہ مقدس گوشا دره. ريزه ام نیہ. کٹہ غڈم پس مرتيکہ یہ مگہ يگ چوقئي گپ ره نموفامہ، تعجب استہ.
ماشااللہ خاننده ام استہ. ده يگ كشورِ آزاد، مہذب، خاننده و خوشال زندگى مونہ مگہ از نظرِ فكرى ده قرن يازده يا دواذده زندگى مونہ. فاميده نموشہ کہ اونا ازى كشور يگو چيز ياد گرفتہ يا بايد ياد بيگره. از دان شى ہمیشہ بوى جہالت، فقر و پسماندگى مایہ. فقط مسلمان مرد ره انسان فكر مونہ. موگیہ کہ زن حيوان استہ و تمام مسلمان قط سر پئيچے خو ده بہشت موره.
Continue reading

Zor/زور

Zor Zorيگ جاى نوشتہ بود کہ آئينگ بسيار زور درہ تقريبن ہر چيز رہ مئيدہ مونہ اگہ مئيدہ نہ تنيست چگ مونہ۔ زوری آئينگ رہ موگیہ کہ آتش درہ۔ آتش آئينگ رہ موخرہ۔ اُو رہ اَو مونہ حتہ قيافے شى تغير ميدیہ۔ زوری آتش رہ موگیہ کہ آو درہ يعنى آو آتش رہ موخرہ۔ گُل مونہ۔ خاك خاگيشتر مونہ۔ بے عزت مونہ و تمام قارِ آتش رہ دہ خاک مونہ۔

زوری آو رہ موگیہ کہ انسان درہ۔ انسان آو رہ موخرہ۔ اگہ قار شی اماد آو رہ جوش میدیہ اگہ قار شی زیاد اماد دہ مینے آوی جوش یگ کَمک چای خشک میندختہ تا آو رہ چای جور کنہ۔  عین اميتر زوری انسان رہ موگیہ کہ مرگ درہ۔ مرگ انسان رہ موخرہ۔ از پَس پَس شی مایہ تا او رہ بوخرہ۔

زوری مرگ رہ موگیہ کہ صدقہ درہ۔ صدقہ مرگ رہ ٹال ميدیہ يعنى مرگ از صدقہ دور توتا مونہ۔ اموتر کہ موش از پيشى۔

صدقہ رہ زور شی کی درہ؟ موگیہ يگ نفر استہ کہ صدقہ رہ خام موخرہ۔ صدقہ پیش ازو تسلیم استہ۔ قد سر پائیچے شی موخرہ۔ نہ دہ جان شی کالہ میلہ نہ بوٹ، پگ شی نوشی جان مونہ۔ ایقدر استاد آدم استہ کہ از بوی صدقہ موفامہ کہ صدقہ دہ کجا استہ؟ دہ کودم خانہ استہ؟ صدقہ از دست ازو آدم چند دفعہ توتا کد مگہ نہ تنیست۔ موگیہ یگ روز صدقہ دہ مسجد توتا  کد مگہ دہ اونجی گرفتہ شود۔ روزی دیگہ دہ قبرستان پوٹ شود مگہ دہ اُونجی ام زود دہ گیر اماد۔ دہ زیارت رافت، دہ مزار رافت خلاصہ ہر کار کد مگہ دہ گیر اماد — توتا نہ تنیست۔

Continue reading

Middle Pass/ مڈل پاس

  • مڈل پاس

مڈل-پاسماشاالله خوب خانے كٹہ، پاک، صاف و روشن بود. نور بند و جلو ايرانى قالين ام روى خانہ آوار بود. بلے بخارى كٹہ كٹہ خوشنما عكساى فاميل ایشتہ بود. پالوى عكسا رنگا رنگ گلہا ده خوشنما گلدانيا بسيار خوب معلوم موشد. روى ديوال چند دانہ فوٹواى مقدسات بود. يگ طرفِ خانہ، كلان كلكين و روشن دان بود و ديگہ طرف يگ كلان ٹى وى بود. ده روى چت پنكہ ام بود. خلاصہ ہر آسائش زندگى موجود بود.
ده خانہ دو نفر شيشتہ بود. يگ طرفِ خانہ يگ باكل ده عمراى تقريبن ہفتاد سال ده كنارے ديوال شيشتہ تسبیہ كد ه رئی بود و روى بروى باكل ده ديگہ كنارے ديوال يگ نوتگ بچہ، على ده عمراى اژده يا نوزده سال شيشتہ بود۔ ہر دوچماى شى بلے موبائل بود ايگريز گيم بازى كده رئی بود.
Continue reading

Identity/ شناخت خود گون خوره پورموشت نکین

خبر ندروم یقین مونین یا نہ مگہ ای راس استہ کہ امروز یعنی دہ قرنِ بیست یکم دہ بامیان تقریباً 700 فامیلِ ھزارہ دہ غار زندگی مونہ۔ چرا؟ مردوم موگیہ اونا غریب استہ۔ زمین ندرہ۔ خانہ ندرہ۔ ازی خاطر اونا دہ غار زندگی مونہ۔ مگہ اونا غریب چرا استہ؟ چرا زمین ندرہ؟ چرا خانہ ندرہ؟ غریب شودہ یا یگواُونا رہ غریب جور کدہ؟ فقط مردمِ ھزارہ غریب استہ یا اوغو، تاجیک یا اوزبک ام غریب استہ؟ فقط مردمِ ھزارہ دہ غار زندگی مونہ یا دیگام زندگی مونہ؟ اگہ دیگہ مردما ام دہ غار زندگی مونہ اُونا دہ کودم غارای افغانستان زندگی مونہ؟ اگہ نہ مونہ، چرا مردمِ ھزارہ دہ غار زندگی مونہ؟ آیا دہ خیال از شمو مردمِ ھزارہ غار رہ خوش درہ یا نہ غار اونا رہ خوش درہ؟ یقیناً کس ام دہ غار زندگی کدو دوست ندرہ ۔ اگہ دوست ندرہ چرا مردمِ ھزارہ دہ غار زندگی مونہ؟ جواب ازی سوال باید پیدا شونہ۔ اگہ نشود، مو باید باور کنی کہ تعداد مردمِ ھزارہ دہ غار خواھد زیاد شود۔ مردمِ ھزارہ بےزمین و بے خانہ خوا ہد زیاد شود۔

Continue reading

Yani Chi/ یعنی چی؟

%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%db%8cساعتاى چشت بود تيز تيز پياده از بلے ناليا ٹوپ ٹوپ كده از اى كوچہ ده او كوچہ سونِ دكانِ بابے بشير رئي بودوم. غئيديكہ نزديكِ دكان رسيدوم مينگرنوم كہ يگ نفر ده عمراى سى سالہ كنارے نالى ايستہ طرفِ نالى توخ كده رئي بود. زود ايستہ شودوم. فكر كدوم كہ يقينن ده مينے نالى يگو چيز استہ. كم نزديكِ نالى رافتوم، ده مینےنالى توخ كدوم يگو چيزى خاص نہ ديدوم بجز گو كہ ده مینے نالى لول خورده رئي بود و زياد بوى ميدد. زود چند قدم پس امادوم البتہ او نفر ده غور طرفِ نالى توخ كده رئي بود.
فيصلہ كدوم كہ او بغل نالى موروم دكان رفتہ گڈى آوه ميخروم و بعدن زود خانہ موروم. وقتيكہ از بلے نالى ٹوپ كدوم ديدوم كہ او نفر دوباره نزديكِ نالى اماد ، پاى راس خو بال كد كم پيش بورد كہ ٹوپ كنہ مگہ زود پاى خو واپس كش كد. سونِ نالى توخ كد و قد از خود خو گفت “چره نموشہ؟ ديروز شد امروز چره نموشہ؟”

Continue reading