Eidi/عیدی

از عید تقریبن دو ہفتہ تیر شدہ بود۔ بیگاہ ساعتای پنج بود دہ تائنہ خانہ شیشتہ بودوم ٹی وی توخ کدہ رئي بودوم کہ دروازے اولی ٹخ ٹخ شد۔ از خانہ برو بور شدوم کہ طرفِ دروازے اولی بوروم مگہ ریزہ خواہر مہ از مہ پیش طرفِ دروازے اَولی ڈبل کدہ رافت۔
“دروازہ رہ ما واز مونوم،” دہ آوازِ بلند گفت۔
ما تای برنڈہ ایستہ شدوم کہ توخ کنوم کی باشہ۔ خواہر مہ دروازہ رہ واز کد۔ وقتیکہ دروازے اولی واز شد یک بلوگ خاتنو و دخترو درونِ اولی داخل شد۔ بلے سرِ یک خاتو کلان پتنوس بود۔ یک دختر دہ آوازِ ڈم ڈم ڈق -ڈم ڈم ڈق دریہ ذدہ رئی بود۔ دیگا دہ آوازِ دریہ چکو زدہ رئی بود۔ ائیکے مہ غئیدیکہ خاتنو رہ دید زود طرف ازونا رافت تا اونا رہ خوش آمدی بوگیہ۔ ما شرم خوردوم زود واپس درونِ خانہ امادوم۔ غول اَولی از آواز و خندے خاتنو پور شد۔ آوازِ ڈم ڈم ڈق -ڈم ڈم ڈق ام زیاد شد۔ از یک کنارے کیلکین پوٹکی توخ کدوم مینگرنوم کہ کلان پتنوس بلے سرِ ائیکے مہ استہ دہ آواز دریہ گول چکر ذدہ رئیہ۔ دیگا خاتنو دہ گیردوُور شی دہ جوش و خروش چکو ذدہ رئیہ۔ دہ زندگی ائیکے خو ایتر خوش نہ دیدہ بودوم۔ از خوشی اَودیدے مہ کئی تاہ چقید – خبر نشودوم۔ دلم میخواست کہ زود برو بوروم دیست ائیکے خو گرفتہ دہ آوازِ ڈم ڈم ڈق قنجخے شی یکجئی گول چکر دییوم مگہ نہ تنستوم بخاطریکہ دو کلان گِرنگ گونیای شرم و حیا دہ آر دو پای مہ مضبوط بستہ بود۔ زود اَودیدے خو پاک کدوم۔ تقریبن یگو ہشت نو دقیقہ بعد ائیکے مہ تمام خاتنو و دخترو رہ قنجخے پتنوس دہ بالنہ خانہ (بئیٹک) بورد۔
Continue reading

Nazar/نذر

شیر برنج“سلام و عليكم،” نانے كرار درونِ اَولى خانے اَمسايہ داخل شده گفت و ده خوش اخلاقى پرسان كد.”اَو ، يگو خانہ استہ؟”
“واعليكم سلام،” فاطمہ از دروازه كم دور تاى اَوچہ ده يگ بغل شيشتہ كاسہ پيلہ موشوشت گفت.”صبر خالہ، آلى نانے مہ مايہ.”
“نانئي!” فاطمہ آوازِ بلند نانے خو كوى كد.
نانے فاطمہ از خانہ بورو اماد و سميدم طرفِ نانے كرار رافت و گفت “اَئیی خوار سلام، بوبخشين خانہ ره جارو موكدوم.”
“خدا بوبخشہ خوار، اينا براى شمو نذر آوُوردوم،” نانے كرار قابِ شير برنج ره دده گفت.
“خدا نذراى شمو ره قبول كنہ، خوار،” نانے فاطمہ قابِ شير برنج ره گرفتہ گفت.
“جور باشين خوار. خدا شمو ره ايمان بيديہ،” نانے كرار گفت.
“خير استہ خوار؟ نذر براى چى كدين؟ نہ ماى محرم استہ، نہ رجب نہ شعبان؟” نانے فاطمہ پرسان كد.
“بس خوار اموتر كدوم …،” نانے كرار گفتنى بود مگہ نہ گفت. Continue reading

Middle Pass/ مڈل پاس

  • مڈل پاس

مڈل-پاسماشاالله خوب خانے كٹہ، پاک، صاف و روشن بود. نور بند و جلو ايرانى قالين ام روى خانہ آوار بود. بلے بخارى كٹہ كٹہ خوشنما عكساى فاميل ایشتہ بود. پالوى عكسا رنگا رنگ گلہا ده خوشنما گلدانيا بسيار خوب معلوم موشد. روى ديوال چند دانہ فوٹواى مقدسات بود. يگ طرفِ خانہ، كلان كلكين و روشن دان بود و ديگہ طرف يگ كلان ٹى وى بود. ده روى چت پنكہ ام بود. خلاصہ ہر آسائش زندگى موجود بود.
ده خانہ دو نفر شيشتہ بود. يگ طرفِ خانہ يگ باكل ده عمراى تقريبن ہفتاد سال ده كنارے ديوال شيشتہ تسبیہ كد ه رئی بود و روى بروى باكل ده ديگہ كنارے ديوال يگ نوتگ بچہ، على ده عمراى اژده يا نوزده سال شيشتہ بود۔ ہر دوچماى شى بلے موبائل بود ايگريز گيم بازى كده رئی بود.
Continue reading

Fly/ پَشکل

دیروز بسیار تیز طرفِ جلسہ (میٹنگ) رئی بودوم۔ تیز تیز قدم میزدوم۔ یگ چِم مہ طرفِ ساعت و دیگہ شی طرفِ راہ بود۔ کوشش کدہ رئی بودوم کہ دہ وقت دہ جلسہ بیرسوم۔ گڈپ گڈوپ کدہ تیز رئی بودوم کہ دہ موبائل مہ یگ زنگ اماد۔ دستِ راس خو دہ جیبِ راس بوردوم۔ موبائل نہ بود۔ دہ جیبِ چَپ ڈونڈل کدوم موبائل پیدا شود۔ یگ رفیق مہ زنگ زدہ رئی بود۔ بموجرد یکہ دان خو واز کدوم کہ ھیلو بوگیوم یگ ریزگگ پشکل (فلای) دہ دان مہ رافت۔ تا سلام کدوم معلوم شود کہ پشکل پیش رافت۔ خدایا چیز کار کنوم؟ اگہ تف کنوم یگ مسئلہ اگہ نہ مسئلہ ای دیگہ۔ آدما از ھر دو طرف مہ بقد سیل اَلی میماد مورافت۔ کجا بوروم؟ چیزکار کنوم؟ دمی فکروخیال بودوم کہ پشکل از گلون تاہ رافت۔

فکرمند شودوم — خدایا، پشکل صاف بود یا نہ؟ حلال بود یا حرام؟ اگہ حلال بود  خوب، اگہ نہ بسم چیز کار کنوم؟ دہ یگ عجب قئی کشک گرفتار بودوم۔ تمام زندگی حرام نہ خوردوم اگہ امی حرام بود بسم چیز کار کنوم؟ چابوک طرفِ دکان رافتوم کہ یگ بوتل آؤ بیخروم۔ دہ زودی آؤ خریدوم۔ از دکان بورو امادوم۔ دانِ بوتل رہ واز کدوم کہ آؤ اوچی کنوم سمیدم دہ یاد مہ اماد کہ امروز روزہ استہ۔ ای خاگ آلی چیز کار کنوم؟ آؤ اوچی کنوم یا نہ؟ دہ می شرائط از یگ قورد آؤ روزہ باطل موشنہ یا نہ؟ بسیار دہ مشکل گرفتار بودوم۔ خدا یگ موسلمان رہ دئی روز گرفتار نکنہ۔ آمین۔

Continue reading

Tiredness/مندہ گی

relaxing park bench man overlooking ocean  دیبیگاہ، ہمراہِ سیاسر خو دہ پارک میدویدوم و بچے مہ بایئسکل دوانی موکد۔ تقریباً پنج دقیقہ بعد احساس کدوم کہ یگ سُستی از قافِ پائ مہ بال شد، آہستہ آہستہ طرفِ زانوی مہ رفت و بعداً از راہِ حرام مغز دہ سر مہ رسید۔ حتی الامکان کوشش کدوم کہ از یاد خو رئی کنوم مگہ نہ شود۔ امیتر معلوم موشود کہ سُستی تمام جان مہ گرفتہ رئی بود۔

” چرا سُستی احساس مونوم؟” از خود خو سوال کدوم۔ یگو فوری جواب دہ گیر نہ ماد۔ اِیطرف توغ کدوم اُوطرف توغ کدوم یگو چیزِ بد رنگہ نہ دیدوم کہ اعصاب مہ خراب کنہ۔ ھوا خوب بود۔ نہ گرم نہ یخ۔ برائ دویدن بسیار خوب روز بود۔ چمائ خو کور کدوم۔ دوبارہ واز کدوم۔ ہر چیز نوربند معلوم موشود، بسیار قشنگ۔ تمام منظرہ دہ بہترین شکل خو بود۔ سوُوز ایرمہ یگ منظرِ دلکش پیش موکد۔ درختہائ سوُوز و گلہائ رنگارنگ ام دہ بین مہ حرکت پیدا نہ تنست کہ بودہ وُوم۔

Continue reading