Nazar/نذر

اونا از کنارے علمدار روڈ تیز تیز پیادہ طرف خانہ رئي بود۔ روز غروب شودہ بود۔ تپشِ گرمی ام کم شودہ بود۔ تاریکی امند امند بلے علمدار روڈ زیاد شودہ رئي بود۔ کنارے سرک زیاد شلوغ بود۔ ریڈیای میوہ ہر دو طرفِ سرک ایستاد بود مردم میوہ خریدہ رئي بود۔ غُور غُورِ موٹر سائیکل ہا و موٹرہا ام دہ بلے سرک زیاد شودہ رئي بود۔ آوازای تلاوت ام از چار طرف امدہ رئي بود۔ دکانای علمدار روڈ بند شودہ رئي بود۔ ہر کس کوشش کدہ رئي بود کہ زود خانہ بیرسہ تا دہ قراری روزے خو واز کنہ۔ Continue reading

The Goat/بوز

سالہا پیش، غئیدیکہ دہ پرائمری اسکول میخاندوم دہ خانے مو یک ریزگگ بوز بود۔ رنگ شی سیاہ و سفید بود۔ خدا بیامورزہ – ائیکے مہ – ای بوز رہ از ریزگگی سمبال کدہ بود۔ صاف ستھرا خوشنما ریزہ بوز بود۔ تمام روز پیشقل کدہ غول اَولی قیرتینگ قیرتینگ موکد۔ دہ یک بغل اَولی یک ریزہ گیلی کوڈول بود کہ دروازہ ندشت۔ از جای دروازہ یک دراز گرنگ کپرا مثلی جولک وری دراز لکتاو بود تا بوز رہ شاو یخ نکنہ۔
غول اَولی کم کلان بود۔ یک طرفِ اولی سہ خانے گیلی بود۔ پہلوی بئیٹک یک کلان آتش خانہ بود۔ او ام گیلی بود۔ از آتش خانہ کم دور یک غسل خانہ بود و دہ پہلوی شی پئیخانہ بود۔ ہر دوی شی جدا بود۔ دہ غول اولی از برانڈہ کم دور یک کلان سایہ دار درختِ توت بود۔ دہ تائستان ماشااللّہ مزہ دار شیرین توت موکد۔ دہ یک کنارے اولی خدا بیامورزہ بابے مہ او زمان کلان کلان سرخ ٹماٹر کشت موکد۔ Continue reading

Eidi/عیدی

از عید تقریبن دو ہفتہ تیر شدہ بود۔ بیگاہ ساعتای پنج بود دہ تائنہ خانہ شیشتہ بودوم ٹی وی توخ کدہ رئي بودوم کہ دروازے اولی ٹخ ٹخ شد۔ از خانہ برو بور شدوم کہ طرفِ دروازے اولی بوروم مگہ ریزہ خواہر مہ از مہ پیش طرفِ دروازے اَولی ڈبل کدہ رافت۔
“دروازہ رہ ما واز مونوم،” دہ آوازِ بلند گفت۔
ما تای برنڈہ ایستہ شدوم کہ توخ کنوم کی باشہ۔ خواہر مہ دروازہ رہ واز کد۔ وقتیکہ دروازے اولی واز شد یک بلوگ خاتنو و دخترو درونِ اولی داخل شد۔ بلے سرِ یک خاتو کلان پتنوس بود۔ یک دختر دہ آوازِ ڈم ڈم ڈق -ڈم ڈم ڈق دریہ ذدہ رئی بود۔ دیگا دہ آوازِ دریہ چکو زدہ رئی بود۔ ائیکے مہ غئیدیکہ خاتنو رہ دید زود طرف ازونا رافت تا اونا رہ خوش آمدی بوگیہ۔ ما شرم خوردوم زود واپس درونِ خانہ امادوم۔ غول اَولی از آواز و خندے خاتنو پور شد۔ آوازِ ڈم ڈم ڈق -ڈم ڈم ڈق ام زیاد شد۔ از یک کنارے کیلکین پوٹکی توخ کدوم مینگرنوم کہ کلان پتنوس بلے سرِ ائیکے مہ استہ دہ آواز دریہ گول چکر ذدہ رئیہ۔ دیگا خاتنو دہ گیردوُور شی دہ جوش و خروش چکو ذدہ رئیہ۔ دہ زندگی ائیکے خو ایتر خوش نہ دیدہ بودوم۔ از خوشی اَودیدے مہ کئی تاہ چقید – خبر نشودوم۔ دلم میخواست کہ زود برو بوروم دیست ائیکے خو گرفتہ دہ آوازِ ڈم ڈم ڈق قنجخے شی یکجئی گول چکر دییوم مگہ نہ تنستوم بخاطریکہ دو کلان گِرنگ گونیای شرم و حیا دہ آر دو پای مہ مضبوط بستہ بود۔ زود اَودیدے خو پاک کدوم۔ تقریبن یگو ہشت نو دقیقہ بعد ائیکے مہ تمام خاتنو و دخترو رہ قنجخے پتنوس دہ بالنہ خانہ (بئیٹک) بورد۔
Continue reading

Nazar/نذر

شیر برنج“سلام و عليكم،” نانے كرار درونِ اَولى خانے اَمسايہ داخل شده گفت و ده خوش اخلاقى پرسان كد.”اَو ، يگو خانہ استہ؟”
“واعليكم سلام،” فاطمہ از دروازه كم دور تاى اَوچہ ده يگ بغل شيشتہ كاسہ پيلہ موشوشت گفت.”صبر خالہ، آلى نانے مہ مايہ.”
“نانئي!” فاطمہ آوازِ بلند نانے خو كوى كد.
نانے فاطمہ از خانہ بورو اماد و سميدم طرفِ نانے كرار رافت و گفت “اَئیی خوار سلام، بوبخشين خانہ ره جارو موكدوم.”
“خدا بوبخشہ خوار، اينا براى شمو نذر آوُوردوم،” نانے كرار قابِ شير برنج ره دده گفت.
“خدا نذراى شمو ره قبول كنہ، خوار،” نانے فاطمہ قابِ شير برنج ره گرفتہ گفت.
“جور باشين خوار. خدا شمو ره ايمان بيديہ،” نانے كرار گفت.
“خير استہ خوار؟ نذر براى چى كدين؟ نہ ماى محرم استہ، نہ رجب نہ شعبان؟” نانے فاطمہ پرسان كد.
“بس خوار اموتر كدوم …،” نانے كرار گفتنى بود مگہ نہ گفت. Continue reading

Middle Pass/ مڈل پاس

  • مڈل پاس

مڈل-پاسماشاالله خوب خانے كٹہ، پاک، صاف و روشن بود. نور بند و جلو ايرانى قالين ام روى خانہ آوار بود. بلے بخارى كٹہ كٹہ خوشنما عكساى فاميل ایشتہ بود. پالوى عكسا رنگا رنگ گلہا ده خوشنما گلدانيا بسيار خوب معلوم موشد. روى ديوال چند دانہ فوٹواى مقدسات بود. يگ طرفِ خانہ، كلان كلكين و روشن دان بود و ديگہ طرف يگ كلان ٹى وى بود. ده روى چت پنكہ ام بود. خلاصہ ہر آسائش زندگى موجود بود.
ده خانہ دو نفر شيشتہ بود. يگ طرفِ خانہ يگ باكل ده عمراى تقريبن ہفتاد سال ده كنارے ديوال شيشتہ تسبیہ كد ه رئی بود و روى بروى باكل ده ديگہ كنارے ديوال يگ نوتگ بچہ، على ده عمراى اژده يا نوزده سال شيشتہ بود۔ ہر دوچماى شى بلے موبائل بود ايگريز گيم بازى كده رئی بود.
Continue reading