Brian & Stomach/زہن و ک‍ورہ

چند روز پیش کم کورہ درد بودوم خاتو صایب گفت کہ ما شاید یگو دیر مندہ چیز خوردہ باشوم ازو خاطر کورہ درد شودوم۔ کلو فکر کدوم مگہ دہ یاد مہ نماد کہ چیز خوردہ بودوم البتہ گپ ای نیہ کہ ما چیز خوردہ بودوم گپ ای استہ کہ اگہ فرضِ محال ما یگو دیر مندہ چیز خوردہ بودوم چرا کورہ درد شودوم۔ چرا کورہ ری ایکشن نشان دد؟ چرا واویلای شی بور شد؟
وقتیکہ مو زہن رہ توخ مونی اونا کورہ وری نالہ نمونہ اونا دہ غم ازی نیہ کہ آیا ای فکر دیرمندہ استہ یا کوہنہ – یک ہفتنہ استہ یا ہزار سالہ – راس استہ یا دورغ – اید دہ فکر شی نیہ اَر چی کہ دہ گیر شی اماد قبول مونہ۔

امروزنہ سوال یا گپ ام امی استہ کہ کورہ چرا دیرمندہ چیزا رہ قبول نمونہ و زہن چرا قبول مونہ۔
Continue reading

Human/اشرف المخلوقات

“موگیہ کہ انسان اشرف المخلوقات استہ یعنی انسان از تمام مخلوقات، انس و جنس بہتر، برتر و مقدس استہ۔ تقریبن تمام مذاہب امی گپ رہ موگیہ۔ انسان برای ازی کہ زندہ بومنہ موگیہ حق درہ کہ حیوانا رہ بوکشہ گوشت شی بوخرہ و سودا کنہ۔ برای مختلف مقاصد خو درختا رہ قلم قچار کدہ استعمال کنہ یا دہ خانے خو در بیدیہ۔ دہ روی زمین اگہ یگو آلف، سوزی یا دانہ استہ اونا رہ برای وسیع تر مقاصد خو بوخرہ یا استعمال کنہ۔
ازو بعد ام اگہ انسان دل شی قرار نگرہ، انسان و حیوان رہ دہ نامِ مذہب بوکشہ۔ از زیرِ زمین معدنیات رہ بور کنہ و روی آسمان رہ از دوود سیاہ کنہ۔
خلاصہ انسان کہ خود خو مقدس موگیہ از خاطرِ شخصی یا اجتماعی کارای خو متاسفانہ نظامِ فطرت رہ مسلسل تباہ کدہ رئیہ۔ عمرِ زمین تقریبن 4.5 بلین سال استہ۔ ارکیالوجسٹ موگیہ کہ انسان رہ تقریبن دو لک سال شدہ کہ دہ روی زمین امدہ۔ Continue reading

Do Waqiay/دو واقعہ


زمانای نوجوانی بود بخیالم نہم میخاندوم۔ ہفتم یا ہشتم محرم بود۔ بیگاہ، ساعتای شش یا ہفت بود کم تاریک شدہ رئی بود۔ بابے مہ خدا بیامورزہ از خاطرِ یگو کار مرہ مشین روڈ کوئٹہ رئی کد۔ زود سائیکل خو گرفتوم۔ از خانہ برو امادوم۔ سائیکل چلاندہ بلے علمدار روڈ امادوم۔ آوازای نوحہ و مجلس از چند دکانا و سبیلہا میماد مگہ غئیدیکہ نزدیکِ جامعہ امام صادق رسیدوم آوازای نوحہ و ماتم زیاد شدہ رئی بود بخاطریکہ آوازای نوحہ و ماتم از سپیکرای مختلف امام بارہ گاہ بلخصوص امام بارگاہِ سیدآباد، امام بارہ گاہِ بلتستانیا و امام بارہ گاہِ نچاری میماد۔ دہ علمدار روڈ ایتر احساس موشد کہ از ار گوشے آسمان آوازِ نوحہ و ماتم میماد یا مثلیکہ تمام دنیا غم گرفتہ بود۔ وقتیکہ کم تاہ رفتوم آوازای نوحہ و ماتم از امام بارگاہِ گلگتیا، قندھاریا و پنجابیا ام میماد۔ Continue reading

Poof/پوف

kubraده فاميل و دہ آغل تمام خاتنو و دخترو موبائل فون دشت مگه كُبرىٰ نه دشت. خاتنو غئيديكه يكجاى موشود، قصه از موبائلِ جديد و فيس بوك موبود لاكين كُبرىٰ ايد قصه نه دشت بخاطيكه اونا نه موبائل دشت نه فيس بوك. ده محفلِ خاتنو اونا اكثر خاموش ميشيشت قصاى ديگا ره گوش موكد. وقتيكه يگو پرسان موكد. كُبرىٰ حيران موشد كه چيز بوگوم. خنده كده موگفت ” اى خوار شمو بوگين ما گوش مونوم۔”
دل شى كم غمگين موشد مگه خود خو حوصله ميدد كه خدا مهربان استه اونا ام يگ روز صاحبِ موبائل موشنه و ضرور موشنه.
كُبرىٰ ده فكرِ كوهنه يا نو موبائل نبود فقط يگ موبائل ميخواست كه اونا ام مثلى ديگا خاتونو ورى قد شوى و فاميل خو بلے موبائل گپ بيزنه۔ بارها شوى خو گفت كه يگو كهنه اَرزان باى موبائل فون براى شى بيخره مگه اونا هميشه ٹال میدد۔
كُبرىٰ حيران بود كه چتور براى خو موبائل بيگره. خودگون شى يگو جاى كار نموكد كه براى خو موبائل ميگرفت. بابے خو ام گفته نميته نيست بخاطريكه اونا فكر موكد كه شايد شوى شى قار نشنه. ازو خاطر كس ام نه گفت البته اونا ہمیشہ فكر موكد كه چتور و از كجا يگو موبائل ده گير بايه۔
ده خانه كم پيسه بود مگه زياد نبود كه ازو موبائل خريده شونه. اونا فيصله كد كه بايد از خرچ خانه كم كم پيسه جمع شونه تا اونا خود شى براى خو يگو كوهـنه موبائل بيخره۔

Continue reading

Nazar/نذر

شیر برنج“سلام و عليكم،” نانے كرار درونِ اَولى خانے اَمسايہ داخل شده گفت و ده خوش اخلاقى پرسان كد.”اَو ، يگو خانہ استہ؟”
“واعليكم سلام،” فاطمہ از دروازه كم دور تاى اَوچہ ده يگ بغل شيشتہ كاسہ پيلہ موشوشت گفت.”صبر خالہ، آلى نانے مہ مايہ.”
“نانئي!” فاطمہ آوازِ بلند نانے خو كوى كد.
نانے فاطمہ از خانہ بورو اماد و سميدم طرفِ نانے كرار رافت و گفت “اَئیی خوار سلام، بوبخشين خانہ ره جارو موكدوم.”
“خدا بوبخشہ خوار، اينا براى شمو نذر آوُوردوم،” نانے كرار قابِ شير برنج ره دده گفت.
“خدا نذراى شمو ره قبول كنہ، خوار،” نانے فاطمہ قابِ شير برنج ره گرفتہ گفت.
“جور باشين خوار. خدا شمو ره ايمان بيديہ،” نانے كرار گفت.
“خير استہ خوار؟ نذر براى چى كدين؟ نہ ماى محرم استہ، نہ رجب نہ شعبان؟” نانے فاطمہ پرسان كد.
“بس خوار اموتر كدوم …،” نانے كرار گفتنى بود مگہ نہ گفت. Continue reading