Do Waqiay/دو واقعہ


زمانای نوجوانی بود بخیالم نہم میخاندوم۔ ہفتم یا ہشتم محرم بود۔ بیگاہ، ساعتای شش یا ہفت بود کم تاریک شدہ رئی بود۔ بابے مہ خدا بیامورزہ از خاطرِ یگو کار مرہ مشین روڈ کوئٹہ رئی کد۔ زود سائیکل خو گرفتوم۔ از خانہ برو امادوم۔ سائیکل چلاندہ بلے علمدار روڈ امادوم۔ آوازای نوحہ و مجلس از چند دکانا و سبیلہا میماد مگہ غئیدیکہ نزدیکِ جامعہ امام صادق رسیدوم آوازای نوحہ و ماتم زیاد شدہ رئی بود بخاطریکہ آوازای نوحہ و ماتم از سپیکرای مختلف امام بارہ گاہ بلخصوص امام بارگاہِ سیدآباد، امام بارہ گاہِ بلتستانیا و امام بارہ گاہِ نچاری میماد۔ دہ علمدار روڈ ایتر احساس موشد کہ از ار گوشے آسمان آوازِ نوحہ و ماتم میماد یا مثلیکہ تمام دنیا غم گرفتہ بود۔ وقتیکہ کم تاہ رفتوم آوازای نوحہ و ماتم از امام بارگاہِ گلگتیا، قندھاریا و پنجابیا ام میماد۔ Continue reading

Poof/پوف

kubraده فاميل و دہ آغل تمام خاتنو و دخترو موبائل فون دشت مگه كُبرىٰ نه دشت. خاتنو غئيديكه يكجاى موشود، قصه از موبائلِ جديد و فيس بوك موبود لاكين كُبرىٰ ايد قصه نه دشت بخاطيكه اونا نه موبائل دشت نه فيس بوك. ده محفلِ خاتنو اونا اكثر خاموش ميشيشت قصاى ديگا ره گوش موكد. وقتيكه يگو پرسان موكد. كُبرىٰ حيران موشد كه چيز بوگوم. خنده كده موگفت ” اى خوار شمو بوگين ما گوش مونوم۔”
دل شى كم غمگين موشد مگه خود خو حوصله ميدد كه خدا مهربان استه اونا ام يگ روز صاحبِ موبائل موشنه و ضرور موشنه.
كُبرىٰ ده فكرِ كوهنه يا نو موبائل نبود فقط يگ موبائل ميخواست كه اونا ام مثلى ديگا خاتونو ورى قد شوى و فاميل خو بلے موبائل گپ بيزنه۔ بارها شوى خو گفت كه يگو كهنه اَرزان باى موبائل فون براى شى بيخره مگه اونا هميشه ٹال میدد۔
كُبرىٰ حيران بود كه چتور براى خو موبائل بيگره. خودگون شى يگو جاى كار نموكد كه براى خو موبائل ميگرفت. بابے خو ام گفته نميته نيست بخاطريكه اونا فكر موكد كه شايد شوى شى قار نشنه. ازو خاطر كس ام نه گفت البته اونا ہمیشہ فكر موكد كه چتور و از كجا يگو موبائل ده گير بايه۔
ده خانه كم پيسه بود مگه زياد نبود كه ازو موبائل خريده شونه. اونا فيصله كد كه بايد از خرچ خانه كم كم پيسه جمع شونه تا اونا خود شى براى خو يگو كوهـنه موبائل بيخره۔

Continue reading

Nazar/نذر

شیر برنج“سلام و عليكم،” نانے كرار درونِ اَولى خانے اَمسايہ داخل شده گفت و ده خوش اخلاقى پرسان كد.”اَو ، يگو خانہ استہ؟”
“واعليكم سلام،” فاطمہ از دروازه كم دور تاى اَوچہ ده يگ بغل شيشتہ كاسہ پيلہ موشوشت گفت.”صبر خالہ، آلى نانے مہ مايہ.”
“نانئي!” فاطمہ آوازِ بلند نانے خو كوى كد.
نانے فاطمہ از خانہ بورو اماد و سميدم طرفِ نانے كرار رافت و گفت “اَئیی خوار سلام، بوبخشين خانہ ره جارو موكدوم.”
“خدا بوبخشہ خوار، اينا براى شمو نذر آوُوردوم،” نانے كرار قابِ شير برنج ره دده گفت.
“خدا نذراى شمو ره قبول كنہ، خوار،” نانے فاطمہ قابِ شير برنج ره گرفتہ گفت.
“جور باشين خوار. خدا شمو ره ايمان بيديہ،” نانے كرار گفت.
“خير استہ خوار؟ نذر براى چى كدين؟ نہ ماى محرم استہ، نہ رجب نہ شعبان؟” نانے فاطمہ پرسان كد.
“بس خوار اموتر كدوم …،” نانے كرار گفتنى بود مگہ نہ گفت. Continue reading

Roza/نيك بخت روزه

imageخدایا شکر. ہزار بار شکر۔ ہر چہ شکر کنوم کم استہ۔ روزہ بلاۤخر دہ اینجی رسید۔ تمام شومو رہ مبارک شونہ۔ خودیم بسیار خوشحال استوم۔ یقینن دیگا ام خوش باشہ۔ خبر دروم کہ روزہ دہ دیگہ جایا دو سہ روز پیش رسیدہ بود مگہ دہ اینجی دیشاؤ رسید۔ دیر شود بخاطریکہ راہ خراب بود۔ سرِ مرز بسیار سختی بود ازو خاطر دیر شود۔

دو روز پیش مہ بسیار دہ تشویش بودوم۔ پریشان بودوم کہ خدایا چہ کار کنوم۔ نیک بخت روزہ دہ تمام جایا رافت، مگہ اینجی نہ اماد۔ ای رہ زنگ دے کہ او رہ زنگ دے۔ اینجی بورو کہ اونجی بورو مگہ ہیج احوال نہ ماد۔ خدایا چہ کار شود؟ خدا نخواستہ دہ گیر اماد۔ تای لاری شود۔ تای آؤ شود۔ راہ رہ گوم کد۔ ہر چہ قوچاقبر رہ زنگ میزہ دوم، زنگ نہ مورافت۔ کجا شود ای نیک بخت روزہ؟ ہر ساعت تشویش مہ زیاد شودہ رائیہ بود۔ روزہ نہ ماد کہ نہ ماد۔ سرِ کوہ رافتوم، بلے بام بال شودوم ، شمو یقین کین بلے درخت ام بال شودوم کہ او رہ بینگرنوم مگہ نہ دیدوم۔ رفیقا رہ زنگ ذدوم کہ شاید اونا دیدہ باشہ مگہ مثبت جواب نہ ماد۔ امیتر گیج بودوم کہ چہ کار کنوم۔ میخاستوم کہ روزہ رہ زود بیگروم۔ مگہ چیتور بیگروم؟ برای گرفتو ضروری استہ کہ مہ باید او رہ بینگرنوم۔ تمام مسلمانا ثوابا رہ گرفت۔ خدا خبر یگو قطرہ بلے ازمو بومنہ کہ نہ۔

Continue reading

Abdul /عبدل

abdul

مسلمان خوب ام استہ بد ام. ايماندار ام استہ بے ايمان ام. عادل ام استہ ظالم ام. كيل ام استہ روست ام. خلاصہ قسم قسم استہ رنگ برنگ ، اولٹہ پولٹہ ،گڈ وَڈ.
اى گپ ره يگو قبول دره، يگو نہ مگہ عبدل اى گپا ره قبول نہ دره. اُو ايد قبول نمونہ کہ مسلمان بد، ظالم و بےايمان شده ميتنہ.
ہر چى کہ موگى مثال ميدى مگہ نہ، گوش نہ مونہ کہ نمونہ. آدم حيران موشہ کہ خدایا، اينا چرا اى قدر ساده استہ؟ چرا يگ ريزگگ گپ ره نموفامہ؟ خدا نخاستہ يگو اعصابى مشكل ام نہ دره. دو كلان كلان نورانى چما دره. کٹہ کٹہ مقدس گوشا دره. ريزه ام نیہ. کٹہ غڈم پس مرتيکہ یہ مگہ يگ چوقئي گپ ره نموفامہ، تعجب استہ.
ماشااللہ خاننده ام استہ. ده يگ كشورِ آزاد، مہذب، خاننده و خوشال زندگى مونہ مگہ از نظرِ فكرى ده قرن يازده يا دواذده زندگى مونہ. فاميده نموشہ کہ اونا ازى كشور يگو چيز ياد گرفتہ يا بايد ياد بيگره. از دان شى ہمیشہ بوى جہالت، فقر و پسماندگى مایہ. فقط مسلمان مرد ره انسان فكر مونہ. موگیہ کہ زن حيوان استہ و تمام مسلمان قط سر پئيچے خو ده بہشت موره.
Continue reading