Roza/نيك بخت روزه

imageخدایا شکر. ہزار بار شکر۔ ہر چہ شکر کنوم کم استہ۔ روزہ بلاۤخر دہ اینجی رسید۔ تمام شومو رہ مبارک شونہ۔ خودیم بسیار خوشحال استوم۔ یقینن دیگا ام خوش باشہ۔ خبر دروم کہ روزہ دہ دیگہ جایا دو سہ روز پیش رسیدہ بود مگہ دہ اینجی دیشاؤ رسید۔ دیر شود بخاطریکہ راہ خراب بود۔ سرِ مرز بسیار سختی بود ازو خاطر دیر شود۔

دو روز پیش مہ بسیار دہ تشویش بودوم۔ پریشان بودوم کہ خدایا چہ کار کنوم۔ نیک بخت روزہ دہ تمام جایا رافت، مگہ اینجی نہ اماد۔ ای رہ زنگ دے کہ او رہ زنگ دے۔ اینجی بورو کہ اونجی بورو مگہ ہیج احوال نہ ماد۔ خدایا چہ کار شود؟ خدا نخواستہ دہ گیر اماد۔ تای لاری شود۔ تای آؤ شود۔ راہ رہ گوم کد۔ ہر چہ قوچاقبر رہ زنگ میزہ دوم، زنگ نہ مورافت۔ کجا شود ای نیک بخت روزہ؟ ہر ساعت تشویش مہ زیاد شودہ رائیہ بود۔ روزہ نہ ماد کہ نہ ماد۔ سرِ کوہ رافتوم، بلے بام بال شودوم ، شمو یقین کین بلے درخت ام بال شودوم کہ او رہ بینگرنوم مگہ نہ دیدوم۔ رفیقا رہ زنگ ذدوم کہ شاید اونا دیدہ باشہ مگہ مثبت جواب نہ ماد۔ امیتر گیج بودوم کہ چہ کار کنوم۔ میخاستوم کہ روزہ رہ زود بیگروم۔ مگہ چیتور بیگروم؟ برای گرفتو ضروری استہ کہ مہ باید او رہ بینگرنوم۔ تمام مسلمانا ثوابا رہ گرفت۔ خدا خبر یگو قطرہ بلے ازمو بومنہ کہ نہ۔

Continue reading

Abdul /عبدل

abdul

مسلمان خوب ام استہ بد ام. ايماندار ام استہ بے ايمان ام. عادل ام استہ ظالم ام. كيل ام استہ روست ام. خلاصہ قسم قسم استہ رنگ برنگ ، اولٹہ پولٹہ ،گڈ وَڈ.
اى گپ ره يگو قبول دره، يگو نہ مگہ عبدل اى گپا ره قبول نہ دره. اُو ايد قبول نمونہ کہ مسلمان بد، ظالم و بےايمان شده ميتنہ.
ہر چى کہ موگى مثال ميدى مگہ نہ، گوش نہ مونہ کہ نمونہ. آدم حيران موشہ کہ خدایا، اينا چرا اى قدر ساده استہ؟ چرا يگ ريزگگ گپ ره نموفامہ؟ خدا نخاستہ يگو اعصابى مشكل ام نہ دره. دو كلان كلان نورانى چما دره. کٹہ کٹہ مقدس گوشا دره. ريزه ام نیہ. کٹہ غڈم پس مرتيکہ یہ مگہ يگ چوقئي گپ ره نموفامہ، تعجب استہ.
ماشااللہ خاننده ام استہ. ده يگ كشورِ آزاد، مہذب، خاننده و خوشال زندگى مونہ مگہ از نظرِ فكرى ده قرن يازده يا دواذده زندگى مونہ. فاميده نموشہ کہ اونا ازى كشور يگو چيز ياد گرفتہ يا بايد ياد بيگره. از دان شى ہمیشہ بوى جہالت، فقر و پسماندگى مایہ. فقط مسلمان مرد ره انسان فكر مونہ. موگیہ کہ زن حيوان استہ و تمام مسلمان قط سر پئيچے خو ده بہشت موره.
Continue reading

Zor/زور

Zor Zorيگ جاى نوشتہ بود کہ آئينگ بسيار زور درہ تقريبن ہر چيز رہ مئيدہ مونہ اگہ مئيدہ نہ تنيست چگ مونہ۔ زوری آئينگ رہ موگیہ کہ آتش درہ۔ آتش آئينگ رہ موخرہ۔ اُو رہ اَو مونہ حتہ قيافے شى تغير ميدیہ۔ زوری آتش رہ موگیہ کہ آو درہ يعنى آو آتش رہ موخرہ۔ گُل مونہ۔ خاك خاگيشتر مونہ۔ بے عزت مونہ و تمام قارِ آتش رہ دہ خاک مونہ۔

زوری آو رہ موگیہ کہ انسان درہ۔ انسان آو رہ موخرہ۔ اگہ قار شی اماد آو رہ جوش میدیہ اگہ قار شی زیاد اماد دہ مینے آوی جوش یگ کَمک چای خشک میندختہ تا آو رہ چای جور کنہ۔  عین اميتر زوری انسان رہ موگیہ کہ مرگ درہ۔ مرگ انسان رہ موخرہ۔ از پَس پَس شی مایہ تا او رہ بوخرہ۔

زوری مرگ رہ موگیہ کہ صدقہ درہ۔ صدقہ مرگ رہ ٹال ميدیہ يعنى مرگ از صدقہ دور توتا مونہ۔ اموتر کہ موش از پيشى۔

صدقہ رہ زور شی کی درہ؟ موگیہ يگ نفر استہ کہ صدقہ رہ خام موخرہ۔ صدقہ پیش ازو تسلیم استہ۔ قد سر پائیچے شی موخرہ۔ نہ دہ جان شی کالہ میلہ نہ بوٹ، پگ شی نوشی جان مونہ۔ ایقدر استاد آدم استہ کہ از بوی صدقہ موفامہ کہ صدقہ دہ کجا استہ؟ دہ کودم خانہ استہ؟ صدقہ از دست ازو آدم چند دفعہ توتا کد مگہ نہ تنیست۔ موگیہ یگ روز صدقہ دہ مسجد توتا  کد مگہ دہ اونجی گرفتہ شود۔ روزی دیگہ دہ قبرستان پوٹ شود مگہ دہ اُونجی ام زود دہ گیر اماد۔ دہ زیارت رافت، دہ مزار رافت خلاصہ ہر کار کد مگہ دہ گیر اماد — توتا نہ تنیست۔

Continue reading

Yani Chi/ یعنی چی؟

%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%db%8cساعتاى چشت بود تيز تيز پياده از بلے ناليا ٹوپ ٹوپ كده از اى كوچہ ده او كوچہ سونِ دكانِ بابے بشير رئي بودوم. غئيديكہ نزديكِ دكان رسيدوم مينگرنوم كہ يگ نفر ده عمراى سى سالہ كنارے نالى ايستہ طرفِ نالى توخ كده رئي بود. زود ايستہ شودوم. فكر كدوم كہ يقينن ده مينے نالى يگو چيز استہ. كم نزديكِ نالى رافتوم، ده مینےنالى توخ كدوم يگو چيزى خاص نہ ديدوم بجز گو كہ ده مینے نالى لول خورده رئي بود و زياد بوى ميدد. زود چند قدم پس امادوم البتہ او نفر ده غور طرفِ نالى توخ كده رئي بود.
فيصلہ كدوم كہ او بغل نالى موروم دكان رفتہ گڈى آوه ميخروم و بعدن زود خانہ موروم. وقتيكہ از بلے نالى ٹوپ كدوم ديدوم كہ او نفر دوباره نزديكِ نالى اماد ، پاى راس خو بال كد كم پيش بورد كہ ٹوپ كنہ مگہ زود پاى خو واپس كش كد. سونِ نالى توخ كد و قد از خود خو گفت “چره نموشہ؟ ديروز شد امروز چره نموشہ؟”

Continue reading

Gosh wa Chim / گوش و چِم

IMG_2648یگ روز قنجغے بابےخو دہ امام بارہ گاہ شیشتہ بودوم و خاندَن (مجلس) گوش موکدوم۔ مُلا صاحب نامِ یگ بزرگ ہستی رہ گرفت وگوفت کہ “در بین راس و دروغ فقط چار ناخون فرق است ۔” بعداً مُلا صاحب دستِ راس خو نشان داد  و چار ناخون خو دہ بینِ گوش و چِم خو ایشت گوفت کہ “ہر چیز کی از چِم مینگرنی راس است و از گوش میشناوی دروغ است”۔ 

 مہ باور کدوم بخاطر ازی کہ ای یگ قولِ بزرگ ہستی بود۔ دوم  وجیش ای بُد کہ مُلا صاحب عملی تجربیشم نشان  دَد۔ لہزا دہ مو وقت، عمرو ماحول ای درست معلوم موشود۔ از یگو سوال نہ کدوم کہ آیا مُلا صاحب راس موگیہ یا نہ۔ 

وقت تیر شدہ رئی بود و مہ کلان شدہ رئی بدوم۔ دئی دوران یگ گپِ دیگہ شنیدوم کہ تمام مسلمان بلے یگ خدا یقین دَرہ۔ حضرت محمد صَلّ اللہُ عَلیہِ وَاسلَم آخری پیغمبر استہ۔ بعداً شنیدوم کہ ما از فرقہ شیعہ (جعفریہ) استوم و فقط شیعہ برحق استہ ۔اسلام دینِ امن، برداشت، محبت، برادری و آشتی استہ۔ مسلمان نیک، پاکیزہ، پرہیزگار و یگ مردمِ باانصاف، با کردار، باہنر، با علم، با غیرت، باشعور، با فرہنگ و با اخلاق استہ۔ مسلمان ظلم، زیادتی، جبر حق تلفی یاد نہ دَرہ۔ مسلمان از حقوقِ ہمسایہ، اقلیت و بالخصوص از حقوق زن آگاہ استہ و ہمیشہ براے تحفظ حقوقِ ازینہا پیش پیش استہ۔ بہشت و جاندوم اَم خبر شودوم۔ دہ بارے آسمان و زمین اَم کم کم شنیدوم یعنی آسمان دہ بال استہ زمین دہ تاہ۔ خدا دہ آسمان زندگی مونہ بندہ دہ زمین۔ شنیدوم کہ تمام کائنات از خاطر پنج تن پاک و چہاردہ معصومین جور شودہ۔ خبر بدوم کہ آزرہ استوم البتہ خبر نہ بدوم آزرہ کی استہ؟ از کجا آمدہ؟ چی ثقافت دَرہ؟ تاریخ ازینہ چی استہ؟ 

Continue reading