Iman/ ایمان

صوب تقریبن ساعتای دہ بود۔ ٹرین سٹیشن رافتوم۔ ٹکٹ خریدہ بلے پلیٹ فارم امادوم۔ یک منٹ بعد ٹرین اماد۔ بلے پلیٹ فارم ایستاد شود۔ بلے ٹرین بال شودوم۔ رش نہ بود۔ زیاد سیٹا خالی بود۔ بلے یک سیٹ پہلوی ٹیبل شیشتوم۔ بلے ٹیبل روبروی مہ یک لوکل اخبار پورتاو بود۔ اخبار رہ گرفتہ خاندو شروع کدوم۔ یک منٹ بعد ٹرین رئي شود۔ یگو ہفت منٹ بعد ٹرین بلے یک دیگہ اسٹیشن ایستاد شود۔ دیگہ مسافرا بلے ٹرین بال شود۔ دہ ای دوران یک نفر گوڈ مارننگ گفتہ روی بروی مہ شیشت۔
گوڈ مارننگ شی خلافِ توقع بود ازو خاطر چند مائیکرو سیکنڈ وری حیران شودوم مگر زود موسخندی کدہ اونا رہ گوڈ مارننگ گفتوم۔ اونا تقریبن دہ عمرای شست سالہ بود۔ مردم عمومن بلے بس یا ٹرین قد نفرِ ناشناختہ گپ نمیزنہ مگر ای نفر از شکل خو آدمِ خوش اخلاق دیدہ موشود۔ Continue reading

The Salvation Army/دہ سالویشن آرمی

چاشت بود۔ طرفِ دروازہ رافتوم۔ یگ لیٹر دہ دانِ دروازہ پورتاو بود۔ لیٹر رہ گریفتہ خاندوم — دوبارہ دہ غور خاندوم۔ فکر کدوم کہ جای ٹریننگ دہ یونیورسٹی باشہ مگر نہ — ٹریننگ دہ سالویشن آرمی بود۔
آئیڈے ازونا اوّل خوش نماد کہ اونا چرا ای جای رہ برای ٹریننگ انتخاب کدہ بود۔ دل بے دل ایڈرسِ سالویشن آرمی رہ بلے گوگل میپ ٹائپ کدوم — بعد ازو خوش شودوم کہ جای ٹریننگ نزدیکِ خانہ استہ — یگو بیست منٹ راہ پیدل بود۔
صوبائ شی صوب ساعتای نوینم پیادہ طرف ٹریننگ رئي شودوم۔ غئیدیکہ نزدیک بلڈنگ رسیدوم یگ کلان سرخ خِشتی رنگ و آٹومیٹک شیشہ ای دروازہ برای استقبال مہ موجود بود۔ دروازہ خودبخود واز شود وقتیکہ نزدیکِ دروازہ رسیدوم۔ دہ مینے بلڈنگ از تمام اوّل آوازای بچای ریزہ دہ گوش مہ اماد۔ دہ ای دوران فکر کدوم کہ ما شاید یگو غلط جای امدوم۔
طرفِ ریسپشن رافتوم۔ یگ جوان خوش شکل بلونڈ دختر بلے ٹیلیفون مصروف بود۔ غئیدیکہ اونا از ٹیلیفون فارغ شود اونا طرف مہ موسخندی کدہ توخ کد و دہ خوش اخلاقی گفت، “ صوب بخیر۔ بوگین چی کار درین؟” Continue reading

Osain Alai Eusofi/اوسین الی ایسوفی

کتابِ “فرہنگِ ادبیات ھزارہ گی: ضرب المثال و محاورات” دہ فروری 2010 دہ چھاپ رسید۔ بلے کتاب دہ تای ٹائٹل شی قد سفید رنگ نامِ حسین علی یوسفی واضح نوشتہ استہ۔ اولنہ نام ازونا قد ح۔س۔ی۔ن یعنی حسین نوشتہ استہ۔ دومنہ نام ازونا قد ع-ل-ی یعنی علی نوشتہ استہ و عین اموتر سیومنہ نام شی قد ی۔و۔س۔ف۔ی نوشتہ استہ۔ مکمل نام ازونا حسین علی یوسفی استہ۔ ای نام رہ یگو دیگہ کس بلے کتاب ازونا نوشتہ نکدہ بود بلکہ اونا خودون شی قد قلم از خود خو نوشتہ کدہ بود۔
یوسفی وقتیکہ حیات بود تمام نام ازونا رہ قد درست ہجہ (حرف) یعنی حسین علی یوسفی نوشتہ و یاد موکد۔ آلی غئیدیکہ اونا از دنیا رفتہ بعض آپوسقالہا نام ازونا رہ قد غلط ہجہ یعنی اوسین الی ایسوفی نوشتہ مونہ بخاطریکہ دہ مطابقِ فکرِ ازونا حسین علی یوسفی آزرہ گی یاد ندشت و اونا نام خو ام نموفامید کہ چیتور نوشتہ کنہ ازو خاطر آلی چند ہوشیار نفرا جم شودہ نامِ حسین علی یوسفی رہ درست کدہ رئیہ۔ Continue reading

School Inspection/اسکول انسپکشن

سالہا پیش، اولین پوسٹنگ مہ بحیثیت جونیر انگلش ٹیچر دہ مڈل اسکول کلی خَلی نزدِ کرانی بخیالم دہ مای اگست بود شود۔ کالج میخاندوم۔ تازہ جوان بودوم۔ از خانہ تقریبن یک نم ساعت بلے سائیکل دہ کرانی از مینے باغای انگور سائیکل چلاندہ طرف اسکول مورافتوم۔ واپسی ام امزی راہا طرف خانہ میمادوم۔ تقریبن ہر روز از باغ انگور میخریدوم۔ دہ پہلوی جوی دہ مینے باغ انگور زیاد مزہ میدد۔ نہ نفرت بود نہ تعصب۔ قرار قراری بود۔ دہ دو یا سہ روپیہ یک کلان پوختہ خوشے انگور میخریدوم۔ دہ باغ ازونا دو رقم انگور بود— (1) ہلکا زرد رنگ کشمشی و (2) سیاہ رنگ کلان دانہ دار۔بخاطریکہ خانے مہ دُور بود ازو خاطر از مرضی خو دہ اسکول میمادوم و از مرضی خو مورافتوم۔ یگو پابندی وقت نہ بود۔ سکول زیاد کلان نہ بود۔ قد کمرے ہیڈماسٹر شش کمرہ بود۔ دہ بعض کمرہ ہا دو کلاس یکجای میشیشت۔ تمام کلاسای شی پوختہ بود و ڈیسک دشت۔ کلاسای شی کم تاریک بود بخاطریکہ کلنای شی خیشت چیندہ دوبارہ کور کدہ بود۔ تمام کلاسا برآنڈہ دشت و روی بروی شی کلان غول اولی وری خاکی میدان بود و دہ مینے شی یک کلان سرسبز درختِ توت بود۔ Continue reading

Hazaragi Alphabets/ ہزارہ گی حروف تہجی

ہزارہ گی حروف تہجی

دیروز، دہ بروری چند ماہرِ زبان بعد از بسیار تحقیق، عرق ریزی، گفتو شنید و کتاب خاندو اونا باقاعدہ آزرہ گی حروف تہجی رہ از دیستِ مبارک ایچ ڈی پی افتتاح کد۔ دہ ای جلسہ نو منتخب آزرہ گی رہبرا، شاعرا و چند دانشورا ام تشریف دشت۔
افرادای کہ دہ ای کار پیش بود گفت کہ اونا از ہر پہلوی آزرہ گی زبان بلخصوص آواز رہ مدنظر ایشتہ ای حروف تہجی رہ تشکیل ددہ۔ برای آواز اونا لفظ phonology استعمال کد۔ بسیار خوب۔ البتہ اونا ای گپ رہ نگفت کہ کودم ماہر زبان دہ کودم کتاب گفتہ کہ فقط phonology بنیاد یک زبان استہ یا جور شودہ میتنہ — معلوم نشود۔ اگر موشود خوب بود مگر نشود۔
دہ خدمت ازونا گفتہ شونہ کہ phonology فقط یک جز زبان استہ۔ کسائیکہ وقتیکہ دہ بارے زبان گپ میزنہ اونا باید بوفامہ کہ زبان فقط دہ بلے phonology ایستہ نیہ۔ ہر زبان بلے ہفت بنیاد کہ دہ نامِ phonetics, phonology, graphemes, morphology, syntax, semantics, and pragmatics استہ — ایستہ استہ۔
ای ہفت بنیاد یک زبان رہ تشکیل میدیہ یا جور مونہ۔ اگر مو یک جُز یا علم ازی رہ از بنیاد شی خارج کنی، یک زبان زیرِ سوال قرار میگرہ کجا کہ شش جز شی بور کنی۔
افرادای کہ فقط بلے یک phonology تکیہ کدہ آزرہ گی زبان یا حروف تہجی جور مونہ از اونا گزارش استہ کہ اونا کم بیخانہ یا از یگو خانندہ آدم کہ اونا از یگو خوب یونیورسٹی زبان رہ خاندہ باشہ پرسان کنہ۔ زبان شناسی فقط کارِ زبان شناسا استہ بخاطریکہ اونا ساخت و بافتِ زبان رہ خبر درہ و موفامہ کہ زبان چیز استہ، چتور جور موشنہ و باید کودم بنیادی نکات یا پوائنٹ رہ دہ فکر بیگرہ۔ Continue reading