School Inspection/اسکول انسپکشن

سالہا پیش، اولین پوسٹنگ مہ بحیثیت جونیر انگلش ٹیچر دہ مڈل اسکول کلی خَلی نزدِ کرانی بخیالم دہ مای اگست بود شود۔ کالج میخاندوم۔ تازہ جوان بودوم۔ از خانہ تقریبن یک نم ساعت بلے سائیکل دہ کرانی از مینے باغای انگور سائیکل چلاندہ طرف اسکول مورافتوم۔ واپسی ام امزی راہا طرف خانہ میمادوم۔ تقریبن ہر روز از باغ انگور میخریدوم۔ دہ پہلوی جوی دہ مینے باغ انگور زیاد مزہ میدد۔ نہ نفرت بود نہ تعصب۔ قرار قراری بود۔ دہ دو یا سہ روپیہ یک کلان پوختہ خوشے انگور میخریدوم۔ دہ باغ ازونا دو رقم انگور بود— (1) ہلکا زرد رنگ کشمشی و (2) سیاہ رنگ کلان دانہ دار۔بخاطریکہ خانے مہ دُور بود ازو خاطر از مرضی خو دہ اسکول میمادوم و از مرضی خو مورافتوم۔ یگو پابندی وقت نہ بود۔ سکول زیاد کلان نہ بود۔ قد کمرے ہیڈماسٹر شش کمرہ بود۔ دہ بعض کمرہ ہا دو کلاس یکجای میشیشت۔ تمام کلاسای شی پوختہ بود و ڈیسک دشت۔ کلاسای شی کم تاریک بود بخاطریکہ کلنای شی خیشت چیندہ دوبارہ کور کدہ بود۔ تمام کلاسا برآنڈہ دشت و روی بروی شی کلان غول اولی وری خاکی میدان بود و دہ مینے شی یک کلان سرسبز درختِ توت بود۔
بلے کلاسا باقاعدہ ٹائم ٹیبل نہ بود۔ ہر استاد کہ دہ کلاس مورافت درس میدد۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یک حاجی بود۔ آدم پرہیزگار و نمازی معلوم موشود۔ ریزہ ریش سفید دشت۔ اونا روزانہ تقریبن برای دو ساعت دہ اسکول میماد و بعد ازو پشتِ کار خو مورافت۔یک روز، حسب معمول ساعتای نو دہ اسکول رسیدوم تمام استادا خوش دیدہ موشود۔ از یک استاد پرسان کدوم کہ چی گپ استہ۔ اونا گوفت کہ ایمروز روزِ تنخواہ استہ۔ استادا قد یک دیگے خو موگوفت کہ ہیڈماسٹر ایمروز تنخواہ میارہ۔ بلے روی تمام ماسٹرا زبردست رونق دیدہ موشود۔کم دیر بعد، یک مرتیکہ دہ عمرای چیل سالہ بود دہ کمرے ہیڈماسٹر اماد۔ قد تمام ماسٹرا جور پرسانی کد۔ قد ازمہ ام جور پرسانی کد۔ اولین بار دہ اسکول دیدہ بودوم۔ یک استاد کہ دہ پہلوی مہ شیشتہ بود پوٹکی گوفت کہ اینا ام استاد استہ مگر فقط دہ روزِ تنخواہ مایہ۔ برای ازمہ ای نو گپ بود اید یقین مہ نمیماد۔پرسان کدوم، “ وہ کیسے؟”“جناب، یہ صاحب — علاقہ مَلِک کا بیٹا ہے،” اونا دہ قراری گوفت۔ چند منٹ بعد، ہیڈ ماسٹر بلے موٹر سائیکل خو دہ اسکول اماد۔ موٹر سائیکل رہ دہ غول اسکول تای درخت توت ایستہ کد۔ دہ دیست راس شی یک خلتے سفید رنگ تِکہ ای بود بخیالم تمام تنخواہ مینے امزی خلتہ بود طرف دفتر اماد۔ تمام ماسٹرا بلے کاغذ دستخط کدہ پیسہ رہ حساب کدہ تنخوای خو گریفت۔ ما ام اولین تنخوای خو گرفتوم۔ بلے لسٹِ تنخواہ دو نامِ دیگہ استادا ام بود مگر اونا ایمروز دہ اسکول موجود نہ بود۔ ہیڈماسٹر گوفت کہ اونا تنخواہ رہ دہ خانای ازونا موبرہ۔ دوبارہ کم حیران شودوم کہ ای چی قصہ استہ مگر استاد کہ دہ پہلوی مہ بود پوٹکی گوفت کہ ای استادا آدمای ڈی ای او (ڈائریکٹر ایجوکیشن آفیسر) استہ ازوخاطر دہ اسکول نمایہ۔ اونا تنخواہ دہ خانای شی میرسہ۔ چند ہفتہ بعد، مینگرنوم کہ دو مزدور دہ اسکول شور خوردہ رئي بود۔ یک شی چونا کاری کدہ رئي بود دیگے شی دہ گرد دوُور درخت و پہلوی برنڈہ خیشت چیندہ رئي بود۔ از ہیڈماسٹر پورسان کدوم کہ چی قصہ یہ۔ اونا گوفت کہ دیگا ماہ انسپکشن استہ ازو خاطر کم تیاری کدہ رئیوم۔ وقتیکہ از بابتِ بند کلکنای کلاسا پرسان کدوم اونا گوفت کہ بچای اسکول چمای شی تمام روز طرف کیلکین بود ازوخاطر اونا رہ کور کدوم۔ بسیار خوب گوفتہ دیگہ پرسان نکدوم البتہ چند روز بعد یک دیگہ استاد قد مہ پوٹکی گوفت کہ ہیڈماسٹر صاحب پیسے کلکنای کلاسای اسکول رہ سودا کدہ خوردہ۔ از انسپکشن دو ہفتہ پیش، استادا دہ بین خو گپ شپ شروع کد کہ چند پیسہ باید جمع شونہ و باید چیز پوختہ شونہ۔ ما حیران بودوم کہ ای چی رقم گفتگو شودہ رئیہ۔ دو ہفتہ بعد انسپکشن استہ مگر استادا از بابت خوردو گپ ذدہ رئیہ۔ کم حیران شودہ از یک استاد پرسان کدوم کہ چیز قصہ یہ۔ اونا گفت کہ روزِ انسپکشن روزِ خوردو استہ۔ از ڈی ای او آفس چند استادا مایہ۔ اونا از دروغی کلاسا رہ معائنہ مونہ۔ از طالبعلما چند سوال پرسان مونہ۔ بلے کاغذ یگو چیز نوشتہ مونہ بعد ازو تمام یک جائ شیشتہ خندہ کدہ نان موخرہ۔ نان باید زبردست باشہ ورنہ انسپکشن خراب مایہ۔ روزِ انسپکشن، ساعتای نو دہ اسکول رسیدوم۔ بچای اسکول دہ کلاسای خو شیشتہ بود۔ آوازای بچا از کلاس امدہ رئي بود۔ از یک طرف اسکول دُود بال شودہ رئي بود۔ طرف دُود رافتوم مینگرنوم کہ چند استاد پہلوی یک کلان دیگ شیشتہ بود شور خوردہ رئي بود۔ تای دیگ آتش داغ بود۔ یک استاد گوشت قئیلہ کدہ رئي بود یک شی پیاز و دیگے شی آلو و ٹماٹر۔ یک شی آتشِ دیگ رہ روست کدہ رئي بود۔ پرسان کدوم کہ دیگہ استادا کجا یہ۔ گوفت کہ اونا دکان رفتہ آلی مایہ۔ خلاصہ، پکنک وری معلوم موشود۔ یک لہذا اونا رہ توخ کدہ طرفِ دفترِ ہیڈ ماسٹر رافتوم۔ اونا غئیدیکہ مرا دید گوفت کہ یک دفعہ دہ تمام کلاسا یک چکر دے۔ انسپکشن ٹیم  ساعتای دوازدہ دہ اسکول مایہ۔ ما حاضری خو زدہ طرفِ کلاسا رافتوم۔ تقریبن ساعتای دوازدہ بود یک استاد دہ کلاسِ ہشتم اماد مرا از کلاس برو بور کد و گوفت کہ انسپکشن ٹیم دہ اسکول امدہ تو ضرور نیہ کہ دہ کلاس باشی۔ ما از کلاس برو امادوم طرف دفتر ہیڈ ماسٹر رئي شودوم۔ دفتر پور از استادا بود برای شیشتو جای نہ بود۔ تمام دہ بین خو مصروف بود۔ لہٰزا زود واپس از دفتر برو امادوم تای برنڈہ شیشتوم۔ انسپکشن ٹیم طرف کلاسا رئي شود۔ دہ منٹ تیر نشود کہ استادای اسکول دروازای کلاسا رہ ٹخ ٹخ شروع کد کہ جناب جلدی کرو روٹی ٹھنڈی ہورہی ہے۔ انسپکشن ٹیم از کلاسا برو بور شود۔ ہیڈ ماسٹر بچای اسکول رہ چھٹی دد۔ تمام دہ کمرے ہیڈ ماسٹر جمع شود۔ نان تیار بود۔ قابا از گوشت و چاول پور شود۔ خوردو خوردو شروع شود۔ انسپکشن اسکول از مینے دیگ و قاب فامیدہ موشود کہ اسکول خوب تیاری کدہ بود۔ تمام اسکول رہ تعریف کدہ رئي بود۔ ما ام تعریف کدوم کہ ای بسیار خوب اسکول استہ۔ یک ماہ بعد بخیالم آخریای مای نومبر بود ٹرانسفر خو دہ ہزارہ سوسائٹی ہائ اسکول کدوم۔ از یک ماسٹرِ اسکول پرسان کدوم کہ انسپکشن شوم چتور شود۔ “امسال خوب بود،” اونا دہ قراری گوفت۔ “چیز پوختہ کدہ بودین،” پرسان کدوم۔ “بریانی گوشتِ مرغ،” اونا دہ خوشالی گوفت۔ دیگہ پرسان نکدوم۔ سال تیر شود۔ ختم شود۔ چند سال دہ ہزارہ سوسائٹی اسکول درس ددوم بعد ازو خود خو دہ مسلم آباد ہائ اسکول ٹراسفر کدوم۔ دہ ای دوران، ہر اسکول ہر سال برای انسپکشن چائ پیسٹری آمادہ یا یگو خوراک پوختہ موکد۔ قصور از سٹاف نہ بود بخاطریکہ دہ گورنمنٹ اسکولہا ای یک رواج بود۔ روزِ انسپکشن باید یگو چیز پوختہ موشود ورنہ اسکول انسپکشن شی خراب میماد۔ فعلن، دہ یوکے زندگی مونوم۔ چند سال پیش، گورنر یک پرائمری اسکول بودوم۔ انسپکشن دہ اینجی ہر دو یا سہ سال بعد موشنہ۔ بعض اسکول ہر سال موشنہ۔ دارومدار انسپکشن بلے تعلیمی معیار اسکول استہ۔ اگر یگو اسکول تعلیمی یا انتظامی معیار شی خراب باشہ ازونا ہر سال معائنہ موشنہ تا معیار اسکول بال بورہ۔ انسپکشن، دہ آخری مای مئ یا جون موشنہ۔ تقریبن یک ہفتہ انسپکشن موشنہ۔ ہر پہلوی اسکول معائنہ موشنہ۔ بخاطریکہ گورنر اسکول بودوم ما ام جزِ یک رکنِ ٹیچرز انسپکشن ٹیم بودوم۔ دہ او کلاس کہ مو رافتی مو سہ نفر برای معائنہ بودی۔ دہ گیر ہر سہ مو فولڈرز بود۔ مینے فولڈر مختلف کاغذا از حوالے معائنہ بود۔ استاد یک ساعت شاگردہا رہ درس دد۔ مو از ہر پہلوی درس استاد رہ معائنہ کدی۔ کلاس روم رہ ام معائنہ کدی کہ آیا امی کلاس برای شاگردا و درس موثر استہ یا نہ۔ از شاگردا ام سوال کدی کہ آیا اونا از استاد، کلاس یا اسکول راضی استہ یا نہ۔ بعد ازو، ہر سہ مو یکجای شیشتی بلے کلاس انسپکشن بحث کدی و یک مشترکہ نوٹس نوشتہ کدہ دہ حوالے انسپکشن منیجر کدی۔ از انسپکشن یک یا دو ماہ بعد، کاونسل (میونسپلٹی) آفس از بابت اسکول مکمل رپورٹ خو نوشتہ کدہ دہ اسکول روانہ مونہ۔ رپورٹ بلے چار مختلف رنگ ہا (سَوز، زرد، مالٹای و سرخ ) معیارِ تعلیم اسکول رہ تجزیہ مونہ و سفارشات خو پیش مونہ۔ سَوز مطلب شی خوب و سرخ خراب استہ۔ اگر یگو سکول بلے کیٹیگری مالٹائ یا سرخ بایہ، کاؤنسل اُو اسکول رہ دہ زیرِ نگرانی خو میگرہ و ہمرای ہیڈ ٹیچر چند تبدیلیا کدہ حتی المکان کوشش مونہ کہ معیار اسکول رہ خوب کنہ۔ کاؤنسل ہر وقت ہر لمحہ قد اسکول ہمکاری مونہ۔ ہر اسکول ہفت یا ہشت دفعہ ہر سال گورنرز باڈی اجلاس طلب مونہ۔ دہ ای اجلاس نمائندای اسکول بشمول ہیڈ و ڈپٹی ہیڈ، نمائندے کاؤنسل، ہمرای کمیونٹی و پیرینٹس گورنرز شرکت مونہ۔ ہر موضوع دہ حوالے اسکول دہ ای اجلاس بحث موشنہ تا اسکول دہ بہتر طریقہ پیش بورہ۔یک ورق از کوہنہ ڈائری