Eidi/عیدی

از عید تقریبن دو ہفتہ تیر شدہ بود۔ بیگاہ ساعتای پنج بود دہ تائنہ خانہ شیشتہ بودوم ٹی وی توخ کدہ رئي بودوم کہ دروازے اولی ٹخ ٹخ شد۔ از خانہ برو بور شدوم کہ طرفِ دروازے اولی بوروم مگہ ریزہ خواہر مہ از مہ پیش طرفِ دروازے اَولی ڈبل کدہ رافت۔
“دروازہ رہ ما واز مونوم،” دہ آوازِ بلند گفت۔
ما تای برنڈہ ایستہ شدوم کہ توخ کنوم کی باشہ۔ خواہر مہ دروازہ رہ واز کد۔ وقتیکہ دروازے اولی واز شد یک بلوگ خاتنو و دخترو درونِ اولی داخل شد۔ بلے سرِ یک خاتو کلان پتنوس بود۔ یک دختر دہ آوازِ ڈم ڈم ڈق -ڈم ڈم ڈق دریہ ذدہ رئی بود۔ دیگا دہ آوازِ دریہ چکو زدہ رئی بود۔ ائیکے مہ غئیدیکہ خاتنو رہ دید زود طرف ازونا رافت تا اونا رہ خوش آمدی بوگیہ۔ ما شرم خوردوم زود واپس درونِ خانہ امادوم۔ غول اَولی از آواز و خندے خاتنو پور شد۔ آوازِ ڈم ڈم ڈق -ڈم ڈم ڈق ام زیاد شد۔ از یک کنارے کیلکین پوٹکی توخ کدوم مینگرنوم کہ کلان پتنوس بلے سرِ ائیکے مہ استہ دہ آواز دریہ گول چکر ذدہ رئیہ۔ دیگا خاتنو دہ گیردوُور شی دہ جوش و خروش چکو ذدہ رئیہ۔ دہ زندگی ائیکے خو ایتر خوش نہ دیدہ بودوم۔ از خوشی اَودیدے مہ کئی تاہ چقید – خبر نشودوم۔ دلم میخواست کہ زود برو بوروم دیست ائیکے خو گرفتہ دہ آوازِ ڈم ڈم ڈق قنجخے شی یکجئی گول چکر دییوم مگہ نہ تنستوم بخاطریکہ دو کلان گِرنگ گونیای شرم و حیا دہ آر دو پای مہ مضبوط بستہ بود۔ زود اَودیدے خو پاک کدوم۔ تقریبن یگو ہشت نو دقیقہ بعد ائیکے مہ تمام خاتنو و دخترو رہ قنجخے پتنوس دہ بالنہ خانہ (بئیٹک) بورد۔

اول نفامیدوم کہ چی گپ استہ لاکین ریزہ خواہر مہ زود دہ تائنہ خانہ اماد و گفت “لالئی اونا برای تو عیدی آوُودہ۔”
شاو وقتیکہ تمام خاتنو رافت ائیکے مہ آواز دد کہ دہ بئیٹک بایوم۔ غئیدیکہ امادوم ائیکے مہ گفت “بیا بچیمہ عیدی خو توخ کو۔”
“وا وا لالئي،” خواہر مہ دوبارہ گفت۔
کم خندہ کدوم مگہ جواب نہ ددوم۔ شرم خوردوم۔
“بیا پیش بیا – عیدی خو توخ کو،” ائیکے مہ طرف مہ توخ کدہ گفت۔
ما تاہ شیشتوم۔ روی بروی مہ یک کلان پتنوس بود۔ بلے شی خوشنما گُلگُلی دسمال آوار بود۔ دسمال رہ غئیدیکہ بال کدوم یک کلان ڈَبی بوٹ و دو ریزہ ڈَبیای دیگہ ام بود۔ دہ پہلوی شی یک ریزہ پیکنک مینے کاغذِ جلجلی لپیٹ بود۔ از تمام اول کاغذ رہ واز کدوم دہ مینے شی کپرے سفید و یک ریزگگ آسمانی رنگ رخت (کپرہ) برای واسکٹ بود۔ ہر دو رنگ از پسند مہ بود۔ درونِ ڈبی کلان نسواری (چوبی) رنگ چرمی بوٹ و دہ مینے دیگہ ڈَبیا یک خوشنما بوتل پرفیوم، مشینِ ریش و شیونگ کریم بود۔ دو خلتہ چاکلیٹ ام بود۔ بوٹا رہ دہ پای خو کدوم۔ تسمہ کدہ کم راہ گشتوم – جوبِ پای مہ و آرام دہ بود۔ گران بَئي ام معلوم موشد۔
“لالئي چی خوب معلوم موشی قد بوٹای نو،” ریزہ خواہر مہ بسم گفت۔
“تشکر دادے مہ،” گفتم۔
پرفیوم شی بلے کالای خو کم سپرے کدوم بوی شی خوب بود زیاد تیز نہ بود۔
“وا وا چی مزہ بیدیہ کہ قد ازی کالا، واسکٹ، بوٹ و پرفیوم خانے خسر صاحب بوروم،” دہ دل خو گفتوم۔
صوبای شی دہ اولین فرصت طرف درزی (خیاط) رافتوم تا زودتر خانے خسر صایب بوروم۔ چند روز بعد بخیالم روزِ سہ شنبے بود کہ کالا و واسکٹ رہ از درزی اوُوردوم۔ ازو بعد خانے ازونا پیغام رئي کدوم کہ انشااللہ آئندہ یک شنبے مایوم۔
سہ روز بود کہ اید تیر نموشد ہر روز مای روزہ وری معلوم موشد۔ ارچی کہ ساعت رہ توخ موکدوم وقت پیش نمورافت۔ دہ دفتر ام وقت تیر نموشد۔ خدایا چیز کار کنوم چتور ساعت رہ دھکا بیدوم کہ زود یک شنبے بایہ۔
خلاصہ روز یک شنبے اماد۔ بخیالم ساعتای دوازدہ بود کالا و واسکٹ کہ دہ تحفہ امدہ بود پوشیدوم۔ کم پرفیوم ام زدوم۔ طرف شیشہ توخ کدوم – بیخی خوب معلوم موشودوم۔ روی خو چرب کدوم۔ مویای خو شانہ کدوم۔ بوٹای نو رہ پوشیدوم۔ دوبارہ مینے شیشہ توخ کدوم ۔ “اینی رہ بوگی جوان،” قد خود خو گفتوم۔
بیخی یک شخصیت معلوم موشدوم۔ غئیدیکہ از خانہ برو امادوم ایتر احساس موشد مثلِ کہ تمام دنیا دہ استقبال مہ امدہ۔ از بست کہ خوش بودوم اَر کس خوب معلوم میدد۔ دلم موشد کہ قد تمام خوش اخلاقی کنوم۔ بیخی سوبوک احساس موکدوم۔ پای مہ مثلِ کہ اید دہ زمی نہ موخورد خود بخود پیش رئی بود۔ موسخندی بود کہ از دان مہ لوُو شدہ رئی بود۔ از خوشی دان مہ اید جم نموشد۔ آہستہ آہستہ نرمک نرمک سر خو بال گرفتہ طرفِ خانے خسر صاحب مورافتوم۔ خانے ازونا زیاد دور نہ بود – از خانے از مو یگو بیست دقیقہ پیادہ راہ بود۔
وقتیکہ نزدیک خانے ازونا رسیدوم طرف کالای خو توخ کدوم۔ واسکٹ و مویای خو قد دیست خو روست کدوم۔ طرف دروازہ رافتوم و زنگ زدوم۔ دوبارہ کم پس ایستہ شدوم۔ یک دقیقہ بعد یک ریزہ بچہ دہ عمرای سیزدہ سالہ بود دروازہ رہ واز کد طرف مہ توخ کدہ پرسان کد “کی رہ میخایین؟”
ریزہ بچہ رہ ما نہ شناختوم حیران بودوم کہ چیز بوگوم۔ امکان درہ یگو شناختہ یا ہمسائے ازونا باشہ۔ دہ امی فکرا بودوم کہ خسر مادر مہ دانِ درگہ اماد مرا شناخت و گفت “آ بابا، بیا پیش بیا۔”
“خالہ، سلام علیکم،” گفتم۔
“واعلیکم سلام،” اونا جواب دد۔ “بیا پیش بیا۔”
درونِ اولی داخل شدوم۔
“ائیکے شمو خوب استہ؟” اونا پرسان کد۔
“آن، شکر خوب استہ۔ سلام گفت” گفتم۔ “شمو تمام خوب استین؟”
“شکر بچیمہ – تمام خوب استہ،”
غول اولی ازونا کلان بود ایطرف توخ کدوم او طرف توخ کدوم کہ اونا رہ بینگرنوم مگہ نہ دیدوم۔ قد دمِ چیم خو طرف کیلکینا ام توخ کدوم کہ یگو سرکشک بینگرنوم مگہ نہ دیدوم۔
“لالے (خسر) مہ خانہ استہ؟” پرسان کدوم۔
“آن استہ، آلی مایہ،” خسر مادر مہ گفت ازو بعد اونا کم پیش رافت درگے بئیٹک رہ واز کد۔ خود شی درونِ خانہ رافت۔
“باین پیش باین،” دروازہ رہ واز ایشتہ گفت۔
“تشکر،” گفتم۔
دورنِ بئیٹک امادوم۔ دیوالہای شی دہ بال سفید و تای شی رنگِ سوُوز کدہ بود۔ یک بخاری ام بود – بلے شی یک کلان فوٹوی خسر صاحب و دہ گردوُور شی دو خوشنما گلدانیا بود۔ دراز نالنچہ و بالشت کنارے دیوال آوار بود۔ بلے نالنچہ شیشتوم۔ خسر مادر مہ کم او طرف شیشت و پرسان کد “دہ خانہ تمام خوب استہ؟”
“شکرہ، تمام خوبہ،” گفتم۔
قد خسر مادر خو گپ ذدہ رئی بودوم کہ خسر مہ دہ بئیٹک داخل شد۔
“اصغر چتور استین؟ خوب استین؟” پرسان کد۔
“سلام علیکم لالہ،” گفتہ زود ایستہ شدوم۔

          واعلیکم سلام،” اونا جواب دد۔
غئیدیکہ نزدیک اماد دیستای خو پیش کدہ چمبہ ددوم۔ ازو بعد ہر دوی مو تاہ شیشتی۔ روزمرہ سلام دعا و جور بخیری تازہ ختم شد کہ اونا سلام کدہ درونِ خانہ اماد۔ چمای خو تاہ ایشتہ “واعلیکم سلام” گفتم۔
“بابا نان ام تیار استہ چای ام۔ کودم شی بیاروم،” اونا از بابے خو پرسان کد۔
“صلای از شمو چیہ؟” خسر صاحب طرف ازمہ توخ کدہ پرسان کد۔
“ہر چی کہ صلای شوم،” گفتم۔
“بخیالم نان بیارو،” اونا رہ گفت۔
“خوب بابا،” اونا گفت و بعدن از خانہ برو رافت۔
قد خسر صاحب دہ گپ مصروف بودوم کہ خسر بورہ سلام گفتہ ہمرای افتاوہ تئی دیستی داخل شد۔
“واعلیکم سلام،” گفتم۔
خسر بورہ افتاوہ رہ نزدیک مہ ایشت کہ دیست مہ بوشرہ مہ افتاوہ رہ فورن دہ پہلوی خسر صاحب ایشتوم کہ اوّل اونا دیست خو بوشرہ۔ بعد از دیست شوشتو، خسر بورہ دسترخو رہ آوار کد۔ اونا قابا رہ آوُورد۔ بعد ازو اونا بانجان بریانی، رائتہ، شامی کباب، ، برنج، سلاد قد نازک نانِ تووگی آوُورد۔
تمام دہ گرد دوُورِ دسترخو شیشت۔ نان خوردو شروع شد۔ اونا پہلوی ائیکے خو شیشتہ بود۔ حیران بودوم کہ سہ کار دہ یک وقت چتور کنوم – نان بوخروم کہ اونا رہ توخ کنوم یا کہ شرم بوخروم۔ دہ موجودگی تمام، طرف ازونا توخ کدو امکان نہ بود لہذا بلے نان توجہ ددوم۔ نقل ام بلے سیاست، تاریخ و فرہنگ آزرہ بود ازو خاطر اید نفامیدوم چند شامی کباب و چند قاب بانجان بریانی خوردوم۔ یک زمان فکر مونوم کہ کم بے قد شدہ رئیوم۔ کورے مہ ام کم کم درد کدہ رئیہ۔ دورانِ گپ زدو احساس مونوم کہ دل مہ ام بال امدہ رئیہ۔ طرف دروازے خانہ توخ کدوم کم دور بود۔ روی بروی مہ دسترخو بود۔ طرف فامیل خسر توخ کدوم اونا تمام طرف ازمہ توخ کدہ رئی بود۔
“یگو چیز دہ کار تو یہ؟” خسر مادر مہ پرسان کد۔
امیتر احساس مونوم کہ اید گفتہ نہ میتنوم اگہ بوگوم شاید تمام شی لوُو شونہ۔ کمر خو روست سیدھا گرفتوم۔ سر خو بال گرفتوم۔
“اگہ یگو چیز دہ کار تو یہ، بوگی!” خسر مادر مہ دوبارہ پرسان کد۔
“نہ،” امی گفتو بود کہ یک بولبولق از دان مہ بور شد۔ طرف دروازہ دویدوم۔ برو امادوم۔ چند دیست اولٹی دہ برو ام کدوم۔ خسر مہ دہ برو اماد۔ پہلوی مہ ایستہ شد پرسان کد “جان تو خوبہ؟”
جواب نہ ددوم۔ طرف جاخے خو توخ کدوم – کالا و واسکٹ مہ ام کم مئیلہ شدہ بود۔ پس توخ کدوم دروازے بئیٹک واز بود۔ اولٹی بلے قالین ام معلوم مو شد۔ بوٹای مہ دہ پہلوی دروازہ نزدیک مہ بود زود گرفتوم پوشیدوم طرف دروازے اولی دویدوم۔۔۔۔

اصغر دہ ای مجل یک دم اچانک خاموش شد اید گپ نزد مگہ زود دوبارہ خندہ کدہ گفت “عجب روزا بود – تیر شد۔”
ما طرف اصغر توغ کدوم و خندہ کدہ گفتم “ولہ خوب کار کدین۔”
“آ ولہ راس موگین،” اصغر خندہ کدہ گفت۔