Roza/نيك بخت روزه

imageخدایا شکر. ہزار بار شکر۔ ہر چہ شکر کنوم کم استہ۔ روزہ بلاۤخر دہ اینجی رسید۔ تمام شومو رہ مبارک شونہ۔ خودیم بسیار خوشحال استوم۔ یقینن دیگا ام خوش باشہ۔ خبر دروم کہ روزہ دہ دیگہ جایا دو سہ روز پیش رسیدہ بود مگہ دہ اینجی دیشاؤ رسید۔ دیر شود بخاطریکہ راہ خراب بود۔ سرِ مرز بسیار سختی بود ازو خاطر دیر شود۔

دو روز پیش مہ بسیار دہ تشویش بودوم۔ پریشان بودوم کہ خدایا چہ کار کنوم۔ نیک بخت روزہ دہ تمام جایا رافت، مگہ اینجی نہ اماد۔ ای رہ زنگ دے کہ او رہ زنگ دے۔ اینجی بورو کہ اونجی بورو مگہ ہیج احوال نہ ماد۔ خدایا چہ کار شود؟ خدا نخواستہ دہ گیر اماد۔ تای لاری شود۔ تای آؤ شود۔ راہ رہ گوم کد۔ ہر چہ قوچاقبر رہ زنگ میزہ دوم، زنگ نہ مورافت۔ کجا شود ای نیک بخت روزہ؟ ہر ساعت تشویش مہ زیاد شودہ رائیہ بود۔ روزہ نہ ماد کہ نہ ماد۔ سرِ کوہ رافتوم، بلے بام بال شودوم ، شمو یقین کین بلے درخت ام بال شودوم کہ او رہ بینگرنوم مگہ نہ دیدوم۔ رفیقا رہ زنگ ذدوم کہ شاید اونا دیدہ باشہ مگہ مثبت جواب نہ ماد۔ امیتر گیج بودوم کہ چہ کار کنوم۔ میخاستوم کہ روزہ رہ زود بیگروم۔ مگہ چیتور بیگروم؟ برای گرفتو ضروری استہ کہ مہ باید او رہ بینگرنوم۔ تمام مسلمانا ثوابا رہ گرفت۔ خدا خبر یگو قطرہ بلے ازمو بومنہ کہ نہ۔

ای احساساتِ دو روز پیش بود۔ امروز چاشت، ساعتای دو بود کہ از خاؤ بال شودوم۔ شکر کدوم کہ امروز روزہ استہ يعنى روزِ خير، روزِ بركت و روزِ ثواب استہ۔ بسیار خوشحال شدوم۔ قلب مہ سکون گرفت۔ فیصلہ کدوم کہ کار نہ موروم بخاطریکہ روزہ گرفتوم۔ کار ضروری استہ البتہ از روزہ زیاد نیہ۔ یگ احساسِ ثواب و خير وبركت کدہ رائیی بودوم۔ دیلم ہیج نہ موشود کہ از جای خو شور بوخروم۔ مگہ باید از اوطاق خو بورو بوروم۔ خدا رہ یاد کدہ بورشودوم کہ خاتو صایب رہ دیدوم۔

ماشااللہ، روزہ چہرہ شمو رہ پور نور کدہ”، اونا گوفت۔ “امروز بسیار یگ روزِ خوب آفتابی استہ۔ برای گشتو زبردست روز استہ”۔

بلے، راس موگین”، مہ گوفتوم و طرفِ غسل خانہ رافتوم۔ خود خو دہ آئینہ توخ کدوم۔ ولہ خاتو صایب راس موگیہ۔ کم نور امدہ۔ دہ یگ روز ایقس فرق کدوم، سی (30) روز بعد خواہد چیقس نور اماد۔ بسیار خوشحال شودوم۔

غسل کدہ ذود بور شودوم۔ تقریباً یگو یگ ساعت بعد بورو رافتوم۔ خیلی آفتابی بود۔ بسیار شولوغ ام بود۔ کم پیش رافتوم مگہ زود چمای خو کور کدوم۔ قبو ای خاتونوی نیم لود روزے مہ باطل کدہ بود مگہ نہ ایشتوم کہ باطل شونہ۔ طرفِ آسمو توخ کدہ زود زود طرفِ خانہ واپس امادوم۔

چرا ایقس ذود واپس امادی؟” خاتو صایب دہ حیرانگی پرسان کد۔

باشہ، از افطاری بعد بورو موروم،” گوفتوم و طرف بیٹھک رافتوم۔

ٹیلی ویژن رہ داغ کدوم مگہ یگو خوب پروگرام نہ بود لہذا بند کدوم۔ برأي دوستا عرض كنوم کہ تيارى روزه ره مہ يگ ہفتہ پيش شروع كده بودوم. بعد از سامانِ خوردو نوش، امسال مہ برای روزه دو جوره كالا جور كدوم۔ يگ بابركت كولا و یگ اسپيشل تزبي ام خريدوم. روزه سالِ يگ دفعہ مایہ لہذا ضروری استہ کہ باید دہ توم تراق و مذہبی جوش و خروش گرفتہ شونہ۔ كاش روزه ده سالِ سہ يا چہار دفعہ موبود. چہ مزه ميدد، بخدا۔

امي روزه استہ کہ مو موفامي کہ گوشنگى و توشنگى چہ استہ؟ غريبى چہ استہ؟ فقيرى چہ استہ؟ اگہ روزه نہ باشہ مو ہیج نہ موفامى کہ اينا چہ استہ؟ مہ امزو خاطر روزه ميگروم کہ بوفاموم۔ فدائ روزه شنوم کہ مو رہ ای گپہا ياد ميدیہ. بعض جاہل مردم موگیہ کہ روزه گردے آدم ره خراب مونہ. جگر آدم ره ام خراب مونہ. تمام دروغ موگیہ. پگ پورپگند استہ ده خلافِ روزه. توخ دَورے ازينا نكنين. روزه فائدای جسمانى ام دره و فائدای روحاني ام. معدہ آدم ره صاف سترا مونہ. جگر و گرده ره ام صاف مونہ. ديدى چم رہ تيز و حسِ بوئ ره زیاد مونہ. بوئ معده ره ختم مونہ. آدم ده ہر جاى دان نہ ميزنہ۔

ايتر شوده نہ ميتنہ کہ مہ از خاطر يگ گرده و جگر روزه نگروم. بلدى ازي بيجرگہ دنيا آخرت خو رہ خراب کنوم۔ اي دنيا فقط يگ امتحان استہ۔ اصل دنيا او دنيا استہ نہ اى دنيا. يقينن او دنيا يگ دنياي بہتر استہ. چہ یگ خوب جای استہ ، پور از لطف و مزه. ہر طرف فقط شوخى و مستى استہ. نہ شكم دردی استہ نہ گرده دردى۔ نہ كراى خانہ، نہ بلِ گيس، نہ بلِ برق، نہ بلِ انٹر نیٹ و نہ بلِ آؤ استہ۔ نہ كاونسل ٹيكس استہ، نہ كار و نہ كاروبار استہ۔ فقط بوخر، خاو كو و چپہ كو. چہ يگ پور لطف زندگی باشہ۔ فقط فائده باشہ و مستى باشہ. نہ شاؤ باشہ نہ روز. نہ يخ باشہ نہ گرم. نہ تر باشہ نہ خوشك. فقط باشہ، کہ باشہ. آدم باشہ کہ بيخ خو بيكنہ. موگیہ يگ روز شي قدر ہزارہا روزای ازى بيجرگہ دنيا استہ. نہ قوم استہ نہ قبيلہ، نہ رنگ نہ نسل. فقط يگ نمنہ آدما استہ۔ يگ زبان، يگ مذہب، يگ رنگ يگ نسل استہ۔ چہ مزه بيدیہ بخدا. فائده اي فائده۔ آلى تو بوگي مہ ایقس احمق استوم کہ فائداي خو نہ موفاموم۔ یقینن نہ۔ خوب موفاموم فائدای خو۔ یقینن شمو ام موفامین۔ ای ماہِ ثواب استہ۔ آدم از تمام جای خو ثواب میگرہ۔ از چیم، از گوش، از دست، از دان، از پای خلاصہ یگو اوتر جای نیہ کہ آدم ازو ثواب نگرہ۔ آدم باشہ کہ گوررَس ثواب کار کنہ۔ بیست چہار (24) ساعت ثواب۔

مہ خو فیصلہ از خود خو کدوم۔ البتہ بعضِ خوارا بلخصوص برارا کہ تابالہ دہ شش و پنج گرفتار استہ، اونا باید دہ زودی فیصلہ خو بیگرہ تہ زیاد ثواب دہ دست بئیرہ۔ تشکر از خواندن شمو۔ فقط التماسِ دعا۔

والسلام