Yani Chi/ یعنی چی؟

%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%db%8cساعتاى چشت بود تيز تيز پياده از بلے ناليا ٹوپ ٹوپ كده از اى كوچہ ده او كوچہ سونِ دكانِ بابے بشير رئي بودوم. غئيديكہ نزديكِ دكان رسيدوم مينگرنوم كہ يگ نفر ده عمراى سى سالہ كنارے نالى ايستہ طرفِ نالى توخ كده رئي بود. زود ايستہ شودوم. فكر كدوم كہ يقينن ده مينے نالى يگو چيز استہ. كم نزديكِ نالى رافتوم، ده مینےنالى توخ كدوم يگو چيزى خاص نہ ديدوم بجز گو كہ ده مینے نالى لول خورده رئي بود و زياد بوى ميدد. زود چند قدم پس امادوم البتہ او نفر ده غور طرفِ نالى توخ كده رئي بود.
فيصلہ كدوم كہ او بغل نالى موروم دكان رفتہ گڈى آوه ميخروم و بعدن زود خانہ موروم. وقتيكہ از بلے نالى ٹوپ كدوم ديدوم كہ او نفر دوباره نزديكِ نالى اماد ، پاى راس خو بال كد كم پيش بورد كہ ٹوپ كنہ مگہ زود پاى خو واپس كش كد. سونِ نالى توخ كد و قد از خود خو گفت “چره نموشہ؟ ديروز شد امروز چره نموشہ؟”

Continue reading