Gosh wa Chim / گوش و چِم

IMG_2648یگ روز قنجغے بابےخو دہ امام بارہ گاہ شیشتہ بودوم و خاندَن (مجلس) گوش موکدوم۔ مُلا صاحب نامِ یگ بزرگ ہستی رہ گرفت وگوفت کہ “در بین راس و دروغ فقط چار ناخون فرق است ۔” بعداً مُلا صاحب دستِ راس خو نشان داد  و چار ناخون خو دہ بینِ گوش و چِم خو ایشت گوفت کہ “ہر چیز کی از چِم مینگرنی راس است و از گوش میشناوی دروغ است”۔

 مہ باور کدوم بخاطر ازی کہ ای یگ قولِ بزرگ ہستی بود۔ دوم  وجیش ای بُد کہ مُلا صاحب عملی تجربیشم نشان  دَد۔ لہزا دہ مو وقت، عمرو ماحول ای درست معلوم موشود۔ از یگو سوال نہ کدوم کہ آیا مُلا صاحب راس موگیہ یا نہ۔

وقت تیر شدہ رئی بود و مہ کلان شدہ رئی بدوم۔ دئی دوران یگ گپِ دیگہ شنیدوم کہ تمام مسلمان بلے یگ خدا یقین دَرہ۔ حضرت محمد صَلّ اللہُ عَلیہِ وَاسلَم آخری پیغمبر استہ۔ بعداً شنیدوم کہ ما از فرقہ شیعہ (جعفریہ) استوم و فقط شیعہ برحق استہ ۔اسلام دینِ امن، برداشت، محبت، برادری و آشتی استہ۔ مسلمان نیک، پاکیزہ، پرہیزگار و یگ مردمِ باانصاف، با کردار، باہنر، با علم، با غیرت، باشعور، با فرہنگ و با اخلاق استہ۔ مسلمان ظلم، زیادتی، جبر حق تلفی یاد نہ دَرہ۔ مسلمان از حقوقِ ہمسایہ، اقلیت و بالخصوص از حقوق زن آگاہ استہ و ہمیشہ براے تحفظ حقوقِ ازینہا پیش پیش استہ۔ بہشت و جاندوم اَم خبر شودوم۔ دہ بارے آسمان و زمین اَم کم کم شنیدوم یعنی آسمان دہ بال استہ زمین دہ تاہ۔ خدا دہ آسمان زندگی مونہ بندہ دہ زمین۔ شنیدوم کہ تمام کائنات از خاطر پنج تن پاک و چہاردہ معصومین جور شودہ۔ خبر بدوم کہ آزرہ استوم البتہ خبر نہ بدوم آزرہ کی استہ؟ از کجا آمدہ؟ چی ثقافت دَرہ؟ تاریخ ازینہ چی استہ؟ 

دہ اسکول خبر شودوم و دیدوم کہ سائنس اَم یگو علم استہ البتہ دہ کتابہاے سائنس، سائنسی علوم کم اسلامیات زیاد بود۔ دہ مری آباد کوئٹہ ماحولِ شیعہ گی بود لہزا فکرِ شیعہ گی زیاد دیدہ و شیندہ مو شود۔ مردم خود خو شیعہ زیاد موگوفت آزرہ کم۔

 وقتیکہ کالج رفتوم اولین بار خبر شودوم و دیدوم کہ آزرہ و شیعہ دو جدا چیز استہ۔ افرادای کہ بلے شیعہ گی زور میزد اونہا آزرہ، پنجابی، توری، بنگش، قندہاری، تیبتی و گیلگتی بُد و افرادای کہ خود خو آزرہ موگوفت اونہا فقط آزرہ بود ۔ از یگ طرف آوازِ خدا، امام، شیعہ، مذہب، دین، ایران میماد و از  طرف دیگہ آزرہ، شناخت، تاریخ، بقا، ثقافت، افغانستان۔ حیران بوددوم کہ یا خدا چیز کار کنوم؟ اِنجی بورم یا اُنجی۔ البتہ فیصلہ امی شود کہ ہر دوئ شی گوش کنوم۔ قط جوانی قاطی قاطی جوش و تجسس اَم بود لہذا کتاب خاندو شروع کدوم۔ کتابِ ازینہا رہ اَم میخاندوم و ازونہا رہ اَم۔

خوشبختانہ کتاب مرا نشان دَد مذہب چی استہ و  فرق بین مزہب و سیاست چی استہ۔ دہ یک جامعہ بلخصوس دہ سوسائٹی از مو، کی مذہبی استہ و کی دہ نامِ مذہب سیاست مونہ؟ افرادای کہ دہ نامِ مذہب سیاست مونہ اونہا چی مقصد دَرہ و اونہا رہ کی پُشت بانی مونہ؟ و اونہا دہ ای خطہ چی سیاسی مقصد دَرہ؟ آزرہ بودن براے ازونہا چی مسئلہ خواہد ایجاد کد؟ کتاب مرا یاد دَد کہ سیاستِ مذہبی چی نقصان دَرہ و مردمِ از مو رہ دہ کجا موبرہ؟ آزرہ بودن چی خوبی دَرہ و مردمِ از مو رہ دہ کجا موبرہ؟ آزرہ، انسان، تاریخ، جامعہ، سیاست، مذہب، زبان، فرہنگ مختصراً ہر موضوع از نظر ما تیر شود۔ جوانی امیتر تیر شودا رئی بود۔ کتاب دہ زہن ما سوالات خلق کد و تجسس ما زیاد کد۔

 آہستہ آہستہ فامیدوم کہ قط گوش قاطی قاطی چِم اَم دروغ موگیہ۔ ضروری نیہ ہر چیزکہ گوش بیشنوا دروغ باشہ و ہر چیز کہ چِم بینگرنہ راس باشہ۔ ہر دوئ شی بہ یگ وقت دروغ شدہ میتنہ و بہ یگ وقت راس۔ ای بلے علم، دانش و تجربہ ازو نفر استہ کہ او  مختلف چیزہا رہ چِتور مینگرنہ و میشنوہ۔

 کتابہاے سائنس مرا یاد دَد کہ آسمان وجود نہ دَرہ۔ دہ کائنات تصورِ بال و تاہ نیہ۔ بظاہر مو مافتی رہ بال مینگرنی۔ اگہ مو دہ بلے مافتی بوری امیتر زمین رہ بال مینگرنی۔ مو روزانہ مینگرنی کہ روز از مشرق طلوع موشنہ و دہ موردِ زمان حرکت کدہ دہ مغرب غروب موشنہ۔ روزانہ امی منظر رہ دہ پیشِ چم خو مینگرنی۔آیا شدہ میتنہ کہ بلے ازی حرکت باور کنی؟ یقیناً نہ۔ بخاطرِ کہ روزہیچ حرکت نہ مونہ، نہ مافتی دہ بال استہ۔ ای فقط یک نظری دھوکہ استہ دیگہ ہیچ نہ۔ خوب، مطلب ازی گپہا ای استہ کہ چِم اَم دروغ موگیہ۔

براے از مہ ای بسیار خندہ آور استہ کہ یگو بوگیہ کہ دہ کشوراے اسلامی امن، محبت، برادری و آشتی استہ۔ ما حیران موشنوم کہ امی گپہا رہ دہ کودَم اسلامی کشور دیدہ موشنہ۔ اگہ اِم روز مغرب دروازے خو واز کنہ کشورای اسلام از مسلمان خالی موشنہ۔ برادر کشی، ظلم، ناانصافی، تبعیض، نفرت، خیانت خلاصہ کودَم بدبختی دہ کشورِ اسلامی دیدہ نہ موشنہ۔ اگہ دہ کشوراے اسلامی امن، برداشت، محبت، برادری و آشتی موبود امروز مردمِ از مو باالخصوص دہ تمام دنیا در بدر نہ موشود۔  

اکثر مردم تا بالی دئی باور استہ کہ مسلمان بلے یگ خدا یقین دَرہ۔ اگہ دشتہ باشہ بسیار خوب گپ استہ البتہ دہ روی زمین ای گپ متاصفانہ دیدہ نہ موشنہ۔ اسلام موگیہ کہ خدا یگ استہ البتہ مسلمان دہ 74 طریقہ او رہ عبادت مونہ یعنی اسلام دہ 74 فرقہ تقسیم استہ۔ ہر فرقہ دشمنِ دیگہ فرقہ استہ و زندگی رہ بلے مسلمانہا مشکل جور کدہ۔ دہ بین خو سگ و فقیر استہ و دہ روی کیمرہ و مردم برعکسِ حقیقت یعنی  مسلمان مردمِ باانصاف ، با اخلاق، با ہنر، با غیرت، با حیا، باعلم، با عزت، با فرہنگ و با کمال استہ۔ یقیناً خیلی خندہ آور استہ۔ امروز حالتِ کشوراے اسلامی و باالخصوص مسلمان رہ کہ مینگرنی یقیناَ دہ فکرِ آدم یگ سوال خلق موشنہ کہ آیا گوش دروغ موگیہ یا چِم؟ دہ اینجی یقیناَ چِم راس موگیہ و گوش دروغ۔   

کتاب مرا یاد دَد کہ آزرہ فقط شیعہ نیستہ۔ آزرہ سنی اَم استہ۔ آزرہ اسماعیلی اَم استہ۔ کسانی کہ آزرہ رہ دہ زوری پول و پیسہ طرف شیعہ گی موبرہ اونہا آزرہ رہ از آزرہ جدا مونہ۔ اونہا میخایہ کہ مردمِ آزرہ فقط شیعہ جور شونہ۔ آزرہ فارسی بوگیہ زیبوی از خود خو آزرہ گی نگیہ چرا کہ آزرہ گی و آزرہ بودن، اُو رہ طرف شناخت شی موبرہ۔ آزرہ تاریخ عرب رہ قبول کنہ۔آزرہ فرہنگ ایران رہ یاد بیگرہ۔ مفاداتِ ایران رہ دہ افغانستان و پاکستان دفاع کنہ۔ براے مفاداتِ ایران جان خو قربان کدو یاد بیگرہ۔ آزرہ ہمیشہ محتاجِ ایران باشہ۔ دہ افغانستان و پاکستان ہمیشہ بدنام باشہ تا آزرہ ہمیشہ طرف ایران توخ کنہ۔

ماشااللہ دست ہا و زبانہا زیاد استہ کہ آزرہ رہ دہ نامِ مذہب گیج کنہ۔ از روی قرآن ثابت کنہ کہ آزرہ گی گوفتن و آزرہ بودن گناہ استہ۔ تاریخ عرب و فرہنگ ایران حلال و ثواب استہ۔ تاریخ و فرہنگ آزرہ حرام و گناہ استہ۔ براے از ما ای بسیار مقامِ فکر استہ کہ ایران تاجک رہ بحیثیتِ تاجک قبول درہ، اوزبک بحیثیتِ اوزبک، چینی بحیثیتِ چینی، عرب بحیثیتِ عرب و ترک بحیثیتِ ترک۔ اگہ مشکل دارہ فقط قط قومِ آزرہ۔   

خلاصے گپ ای استہ کہ قط گوش و چم قاطی قاطی تمام حواس باید بیدار باشہ و ہر فردِ آزرہ قط مذہب قاطی قاطی باید از  سیا ست ، فرہنگ، تاریخ و زبان خو باید با خبر باشہ۔  حتی المکان کوشش کنہ کہ پسِ پشتِ گپ رہ بوفہمہ۔ اگہ یگو کَس یا گروپ دہ بین جامعہ ہزارہ از ضرورت زیاد اسلام اسلام مونہ۔ تاریخ، فرہنگ، زبان و حتہ کہ بلے شیشتو، گشتو و لباس مردم آزرہ اعتراض مونہ و نوجوانای قوم رہ دہ یگ مخصوص طرزِ فکر راغب مونہ۔ باید مو بوفہمی کہ مطلبِ ازی کارا فقط بیخ کندوی آزرہ و آزرہ گی استہ دیگہ ہیچ نہ۔

The English version of this article will soon be posted on this website.