ھزارہ گی حروف تہجی /Hazaragi Alphabets

دوستانِ عزیز 

ہزارہ گی حروفِ تہجی بہ مشاورتِ بسیار بلاًخر تکمیل شُد۔ زبانِ ہزارہ گی بیشتر از فارسی، ترکی، منگولی و کم و بیش از عربی، ہندی یا اُردو گرفتہ شودہ۔ فارسی 32 حروف تہجی دَ رہ۔ منگولی34 .عربی 28، اُردو 38 و زبانِ ہزارہ گی  36 حروف تہجی  دَ رہ   

hazaragi Continue reading